آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 11,016
موضوع‌ها: 1,525
اعضا: 9,578
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 2/82
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/39
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 2/45
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1/15
تعداد موضوعات هر عضو: 0/16
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 6/22
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: Ahmadjozeini
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 11/88%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: Mehran270 (با 2 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: تبادل تجربه (با 1,850 ارسال , 10 موضوع)
برترین معرف‌ها: Adel_ker (33 معرفی)

محبوب‌ترین…
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
نشریه خوانی (918 پاسخ)
مشارکت آزاد (434 پاسخ)
امروز چگونه تعهد خود را نسبت به بهبودی نشان میدهم؟ (306 پاسخ)
سوال 1: مفهوم بیماری اعتیاد چیست (78 پاسخ)
پرسش و پاسخ (78 پاسخ)
در شرایط بحرانی و دور بودن از جلسات چگونه پاکی خود را حفظ اولویت پاک بودن و بهبودی ر (53 پاسخ)
سوال 2 : آیا اخیرا بیماری اعتیاد من فعال بوده است ؟ به چه صورت؟ (50 پاسخ)
اصول روحانی در نشریات انجمن (38 پاسخ)
سوال 3 : وقتی نسبت به چیزی وسوسه دارم چه احساسی پیدا می کنیم ؟ (33 پاسخ)
سوال 4- وقتی فکری به سرم می زند آیا فوری و بدون در نظر گرفتن پیامدهایش به آن فکر عمل (32 پاسخ)
سوال 5 : قسمت خودمحورانه بیماری من چگونه زندگی من و اطرافیانم تاثیر می گذارد ؟ (31 پاسخ)
سوال 16 : چه بحران هایی باعث شد به بهبودی روی آورم ؟ (30 پاسخ)
سوال 7 :اخیرا بیماری اعتیاد من به چه شکل و فرم خاصی بروز کرده است؟ (30 پاسخ)
سوال 14: آيا من فكر مي كنم كه درباره اعتياد و بهبودي به اندازه كافي اطلاعات و دانش دا (28 پاسخ)
سوال 1 : امروز من به چه چیزهای امید دارم ؟ (27 پاسخ)
امروز چگونه تعهد خود را نسبت به بهبودی نشان میدهم؟ (126,511 بازدید)
مشارکت آزاد (68,056 بازدید)
نشریه خوانی (49,815 بازدید)
سوال 1: مفهوم بیماری اعتیاد چیست (40,132 بازدید)
پرسش و پاسخ (31,149 بازدید)
در شرایط بحرانی و دور بودن از جلسات چگونه پاکی خود را حفظ اولویت پاک بودن و بهبودی ر (29,468 بازدید)
سوال 2 : آیا اخیرا بیماری اعتیاد من فعال بوده است ؟ به چه صورت؟ (26,466 بازدید)
سوال 3 : وقتی نسبت به چیزی وسوسه دارم چه احساسی پیدا می کنیم ؟ (22,336 بازدید)
سوال 4- وقتی فکری به سرم می زند آیا فوری و بدون در نظر گرفتن پیامدهایش به آن فکر عمل (21,322 بازدید)
سوال 14: آيا من فكر مي كنم كه درباره اعتياد و بهبودي به اندازه كافي اطلاعات و دانش دا (21,140 بازدید)
سوال 8 : آیا اخیرا شخص ، مکان و یا چیزی من را وسوسه کرده است ؟ (18,341 بازدید)
سوال 76 : چگونه برای خود و دیگران اهمیت قائل می شوم ؟ (18,218 بازدید)
سوال 5 : قسمت خودمحورانه بیماری من چگونه زندگی من و اطرافیانم تاثیر می گذارد ؟ (18,042 بازدید)
اصول روحانی در نشریات انجمن (16,896 بازدید)
درک و تجربه اصول روحانی (16,558 بازدید)