تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران

نسخه‌ی کامل: سوالات در تمامی امور
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

سوالات در تمامی امور

موضوع‌ها

  1. 21.در چه زمینه های دیگر زندگی این سنت ممکن است مفید واقع شود؟چه فرصت های دیگری برای م (4 پاسخ)
  2. 20.وقتی که تصمیمی بر بر وفق مراد من نیست ،چگونه می توانم باور داشته باشم که همه چیز خ (6 پاسخ)
  3. 19.چگونه میتوانم فروتن و روشن بین باشم ،حتی زمانی که میدانم حق با من است؟ (4 پاسخ)
  4. 15.زمانی که دیگران به این سنت تعهدی ندارند ، من چگونه آن را به کار میگیرم؟ (3 پاسخ)
  5. 18. آیا من ارزش اعتماد دیگران را دارم ؟ امروز چگونه میتوانم قابل اعتماد بودن را تمرین (2 پاسخ)
  6. 17. برای من تا چه حد مهم است که دیگران مرا دوست داشته باشند ؟آیا بر سر آن چیزی که باو (2 پاسخ)
  7. 16. آیا من برای شنیدن حقیقت از هر منبعی که باشد ،تمایل دارم یا تعصب باعث انحراف من می (2 پاسخ)
  8. 14. آیا تجربه گذشته من با صاحب اختیار و مسئول بر امروز من تاثیر میگذارد؟ ایمان من به (2 پاسخ)
  9. 12.من این سنت را چگونه در خارج ازNA استفاده کرده ام؟ به چه نحوی اصول این سنت میتواند (4 پاسخ)
  10. 13. آیا جوانب دیگری در زندگی من وجود دارد که در آن ارزش وجدان برای من آشکار باشد یا م (2 پاسخ)