تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران

نسخه‌ی کامل: ارتباطات و خدمات مؤثر
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ارتباطات و خدمات مؤثر
اهداف روابط عمومی یک ناحیه می تواند تأثیر بسزایی بر گروه ها داشته باشد. بطور کلی بحث و گفتگو راجع به طرح هاي روابط عمومی در طی جلسات خدماتی ناحیه به نماینده ي خدماتی گروه ها کمک می کند تا نقطه نظرات و اهداف ناحیه را به گروه هاي خود منتقل کنند.
. طرح هاي ناحیه ممکن است باعث افزایش شـرکت اعضـايجدیدتر در جلسات شود. گروه ها ممکن است نیاز داشته باشند تا با توسعه ي فرمت جلسات آماده پذیرش و خدمت بهتر به این خیل ورودي از اعضاي جدید باشند. موفقیت طرح هاي PR بستگی به مشارکت هدفمند گروه ها دارد.  
 این فصل جهت ارائه ي خدمات مؤثر در روابط عمومی روش هایی را مطرح می کند که شامل ابزارهاي متنوع برنامه ریزي ، ایده هایی براي چگونگی سازماندهیهرچه مؤثرتر خدمات و خط مشی هاي ارتباطی است.
تشخیص اینکه عموم مخاطبان ما چه کسانی هستند ، می تواند به برقراري ارتباطات مؤثرتر کمک کند . احتمالاً برقراري ارتباط بخشی ضروري در یک ناحیه جهت رسیدن به اهداف خدماتی الویت بندي شده ي خود می باشد .
مخاطبان ما به سه دسته تقسیم می شوند: اعضای جامعه انجمن- اعضاء احتمالی آتی-جامعه خارج از انجمن

__فصل سوم__
جهت مؤثر واقع شدن خدمات خود لازم است فعالیت ها و اهداف ما به روشنی تعریف شده و متمرکز باشند. خدمات مؤثر به این معناست که اعضا ، نقش و مسئولیت خود را در رسیدن به اهداف خدماتی درک کنند. به این معنا که ابتدا نواحی اهداف خدماتی را با درنظر گرفتن نیازهای اجتماع خود ، اولویت های کنونی ناحیه و منابع موجود تعیین می کنند. خدمات مؤثر به چگونگی سازماندهی و برنامه ریزی خدمات توسط کمیته ی ناحیه و کمیته های فرعی آن بستگی دارد.