تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران

نسخه‌ی کامل: اصول بنیادي روابط عمومی روابط عمومی و فناوري اینترنت
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
اصول بنیادي روابط عمومی روابط عمومی و فناوري اینترنت
فناوري اینترنت را به گونه اي که با تلاشهایی روابط عمومی ما مرتبط است مورد بحث و بررسی قرار می دهد. نظر به اینکه
می باشد، این مبحث شایسته توجه و NA یک وب گاه (وب سایت) اغلب یکی از اولین مراحل تماس افراد جامعه و اعضاي احتمالی
برنامه ریزي اندیشمندانه اي می باشد. هر نوع تأثیرپذیري اعضاي جامعه از وب گاه (وب سایت) احتمالاً داراي نتیجه اي پایدار می باشد.
این مطلب به گونه اي تنظیم و گردیده که به نواحی در استفاده از فناوري اینترنت به روشی مفیدتر و آموزنده تر کمک کند.
با توجه به سرعت رشد فناوري اینترنت، براي احتمال به روز بودن مطلب، این فصل بطور سنجیده و غیر اختصاصی به بیان آن      می پردازد. در نتیجه فناوري یا محصول خاصی مد نظر نمی باشد. آنچه در اینجا بدان پرداخته ایم برخی از بهترین تجربیات کنونی انجمن در مورد نحوه استفاده مؤثر از فناوري اینترنت براي پیشبرد هدف اصلی مان می باشد. 
-----فناوري اینترنت ابزاریست در دسترس که به اعضاي NA اجازه می دهد با یکدیگر و با عموم به روشهایی که قبلاً غیر ممکن می نمود، در ارتباط باشند. صرف مقداري زمان براي بحث و تبادل نظر و برنامه ریزي در جهت نحوه استفاده بهینه از این فناوري، می تواند کمک کند اطمینان حاصل نمائیم، اطلاعاتی را که با یکدیگر به اشتراك گذاشته و در معرض عموم قرار می دهیم موثق، هدفمند و آموزنده باشد.
_فصل 10_