تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران
وقار - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران (https://forum.nairan.org)
+-- انجمن: اصول راهنما روح سنت های ما (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=14)
+--- انجمن: سنت ششم (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=70)
+---- انجمن: اصول روحانی (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=138)
+---- موضوع: وقار (/showthread.php?tid=1223)وقار - admin - ۱۳۹۹/۱/۵

Heart


RE: وقار - عظیم خ - ۱۴۰۱/۳/۳۱

در هنگام ارتباط با موسسات و نهادها ومعرفی naمواظب اخلاق و رفتار خودم باشم با سنجیدکی صحبت کنم با سنگينی رفتار کنم استوار  و نیرومند در راستای هدف اصلی قدم بر دارم بی جنبه بازی در نیارن


RE: وقار - Mehran270 - ۱۴۰۲/۴/۱۴

وقاروعزت انجمن وخوشنامی انجمن ب وابسته نبودن وبی طرفیه تمرکزانجمن معتادان گمنام فقط وفقط روی هدف اصلی ان است رساندن پیام بمعتاددرحال عذاب این انجمن مردم نهادوابسته بهیچ سازمان ارگان وحذبی نیست ومنبعیست دراجتماع این وقارماست که باکسی درجنگ نیستیم ووابسته هم نیستیم تحت نظرجایی وکسی هم نیستیم


RE: وقار - Mehran270 - ۱۴۰۲/۶/۲۶

وقارانجمن منوت ب خوداتکایی ووابسته نبودنه مامنبعی هستیم دراجتماع ک قصدکمک ب معتادان درحال عذاب راداریم وبابت هیچ خدمتی وجهی دریافت نمیکنیم