تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران
چگونگی دقیق خطاهایم به چه شکل از اعمال من جدا است و چگونه در بهبودی به من کمک می کند؟ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران (https://forum.nairan.org)
+-- انجمن: راهنمای کارکرد قدم های دوازده گانه انجمن معتادان گمنام (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: قدم پنجم (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=31)
+---- انجمن: چگونگي دقيق خطاهاي مان (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=225)
+---- موضوع: چگونگی دقیق خطاهایم به چه شکل از اعمال من جدا است و چگونه در بهبودی به من کمک می کند؟ (/showthread.php?tid=1573)چگونگی دقیق خطاهایم به چه شکل از اعمال من جدا است و چگونه در بهبودی به من کمک می کند؟ - ناظر12 - ۱۴۰۱/۲/۶

تجربه


RE: چگونگی دقیق خطاهایم به چه شکل از اعمال من جدا است و چگونه در بهبودی به من کمک می کند؟ - عظیم خ - ۱۴۰۱/۴/۲۱

مثلا من از والدینم پول دزدیده ام تا مواد بخرم این یک خطاست حالا چگونگی این خطا چیست؟ چگونگی این خطا خودمحوری،ترس، نا صادقی و نامهربانی من است من خود محور بودم چون آن چه می خواستم به هزینه دیگری می خواستم. میترسیدم که مبادا چیزی که می خواهم به دست نیاورم. نا صادق بودم چون بدون اطلاع و اجازه پول دیگران را خرج می کردم. من نامهربان بودم چون کاری میکردم که دیگران را آزار می دادم .خوب حالا من یک خطا انجام دادم و چگونگی خطاهایم خودمحوری  ترس، ناصادقی و نامهربانی است من این را نمی توانم تشخیص دهم وقتی که به شخص دیگری اقرار می کنم او از زاویه دیگری نگاه می کند و چگونگی دقیق خطاهایم را تشخیص میدهد


RE: چگونگی دقیق خطاهایم به چه شکل از اعمال من جدا است و چگونه در بهبودی به من کمک می کند؟ - Darush sistan - ۱۴۰۱/۶/۱۸

سلام
 چگونه یک خطا انجام شد می تواند راه من را برای استفاده از مسیر اشتباه ببندد. وقتی من نمی دانم چگونه با وجود عدم مشکل وسختی به مصرف مواد کشیده شدم راه حل آن را نمی توانم پیدا کنم وقطع مصرف نمایم.اما وقتی که میفهمم که چگونه یک مسیر را اشتباه رفته ام می توانم راهی برای اصلاح آن پیدا نمایم ودرست انتخاب نمایم.


RE: چگونگی دقیق خطاهایم به چه شکل از اعمال من جدا است و چگونه در بهبودی به من کمک می کند؟ - Mehran270 - ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

چگونگی دقیق خطاریشه ذات باورهااعتقادات
ویااحساساتیست که نمیشناسم وبارهاوبارهاوسالهاازانهااستفاده
کرده ام که نحوه بروزشان خطاست مثلادروغگویی خطاست
ولی چگونگی دقیق ان ترس استوناصادقی درونی
دزدی خطاست ولی چگونگی دقیق خطاممکن
است طمع یاسواستفاده باشه
کتک کاری خطاست بهتان وغیبت کردن
خطاست ولی چگونگی دقیق ان احتمالارنجش
ورفتاررنجش است....


RE: چگونگی دقیق خطاهایم به چه شکل از اعمال من جدا است و چگونه در بهبودی به من کمک می کند؟ - Mehran270 - ۱۴۰۲/۴/۴

چگونگی دقیق خطارفتاربیرونی نیست واستارت تمام خطاهای من ازانجاسرچشمه واغازمیشودکه ربطی بخودخطانداردیک باوریااعتقادحتی ترس رنجش گناه خجالت خاطرات گدشته میتواندمراباوسوسه واجبارواداربه خطاکندک شایدتکراری وتکراری باشدولی این فرمول عمل ازروی احساس یاترس وباورهمیشه مراواداربه انمام خطایی میکند
که درقدم پنجم ازروی ترازنامه های قدم چهارم بااقرارصادقانه وکمک نیروی برتروراهنماپیدامیشه ومیتوان ازانهابکمک قدمهاواصول روحانی باتکراروتمرین رهایی پیداکرد


RE: چگونگی دقیق خطاهایم به چه شکل از اعمال من جدا است و چگونه در بهبودی به من کمک می کند؟ - mosafer8707 - ۱۴۰۲/۷/۱۲

اعمال من ظاهر و نمای کارم است، ولی چگونگی دقیق خطاهایم و زیربنای آن ، علت و ریشه و نیت و قصدی است که در باطن دارم و اینکه چگونه و چه عواملی باعث میشود تا این خطا را انجام دهم . خطا ، همان اشتباهی است که آگاهانه انجام میدهم ، چگونگی دقیق خطاهایم بیانگر و گویای ریشه و زیربنای رفتار و افکار امروزم در گذشته ام است . اعمال و رفتار من زیربناهایی دارد که موجب این خطاها شده است و حتی ممکن است ناخودآگاه بوده باشد مانند دروغگویی امروزمان که زیربنای آن ترس، خودکم بینی، تاییدطلبی ، کینه و نفرت، انتقامجویی ، خودخواهی و خودمحوری احساسات بد و احساس گناه وخجالت و احساس قربانی شدن درگذشته بوده است .


RE: چگونگی دقیق خطاهایم به چه شکل از اعمال من جدا است و چگونه در بهبودی به من کمک می کند؟ - فرزاد ابو علی - ۱۴۰۲/۸/۱۴

با سلام 
بعضی وقتها من بدون اینکه عملی انجام شود خطایی صورت گرفته
مثال : من یک دوستی میاد پیشم و میگه فلان دوست این حرفها رو پشت سرت گفته و من بدونه اینکه فکری کنم از اون دوستم رنجش میگرم و دیگر ارتباطم رو قطع میکنم 
اینطوری خطاهای من از اعمالم جدا هستند

بیماری دیگران را با بیماری جواب میدیم