تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران
برنامه ریزي و آماده سازي در مورد چالشهاي خدمات خطوط تلفنی به اجرا گذاشتن برنامه هایت - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران (https://forum.nairan.org)
+-- انجمن: کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=18)
+--- انجمن: فصل نهم (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=114)
+--- موضوع: برنامه ریزي و آماده سازي در مورد چالشهاي خدمات خطوط تلفنی به اجرا گذاشتن برنامه هایت (/showthread.php?tid=276)برنامه ریزي و آماده سازي در مورد چالشهاي خدمات خطوط تلفنی به اجرا گذاشتن برنامه هایت - admin.a - ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

برنامه ریزي و آماده سازي در مورد چالشهاي خدمات خطوط تلفنی به اجرا گذاشتن برنامه هایتان
جهت برنامه ریزي براي خدمت خطوط تلفن، ارزیابی منابع ناحیه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ناحیه براي
سنجش توانایی هاي بالقوه، نیازمند توجه به بودجه مالی خود می باشد. خدمتگزاران مورد اعتماد می توانند قبل از
خرید خط تلفن از شرکت سرویس دهنده، توانایی مالی بلند مدت ناحیه را ارزیابی کنند. در صورت دارا بودن سرویس
خط تلفن معتبر و پابرجا، احتمال برقراري ارتباطات مثبت و مؤثر توسط ناحیه با عموم مردم بیشتر می شود.RE: برنامه ریزي و آماده سازي در مورد چالشهاي خدمات خطوط تلفنی به اجرا گذاشتن برنامه هایت - امیر عباس.ک - ۱۳۹۹/۵/۱۱

خطوط تلفن 
ممکن است که یک تماس با خط تلفنی NA اولین تعامل یک فرد با معتادان گمنام باشد. اینگونه تماسها حیاتی بوده و تفاوت عمده اي را در راهیابی یا عدم راهیابی یک معتاد به جلسات NA ایجاد می کنند. لازم  است که نحوة  پاسخ گویی به یک تماس تلفنی، به گونه اي باشد که اهمیت ما به شخص تماس گیرنده را براي وي تداعی کند. ما می توانیم داوطلبان را به استفاده از تمام تجارب شخصی و همه آگاهی هاي روابط عمومی خود در راستاي انجام این فرصت مهم خدماتی، تشویق کنیم. 


RE: برنامه ریزي و آماده سازي در مورد چالشهاي خدمات خطوط تلفنی به اجرا گذاشتن برنامه هایت - Darush sistan - ۱۴۰۱/۱/۲۵

آنچه که احتمالاً از نظر عموم و حرفه اي هایی که با معتادان سروکار دارند جذابیت دارد ارتباط بر اساس اعتماد، مسئولیت پذیري، تعهد و رفتار منعکس کنندة بهبودي می باشد...
حتی اگر این عمل به صورت پاسخ به تماس تلفنی براي ارائه اطلاعاتی در مورد  NA و یا تهیه راهنماي آدرس جلسات در یک کتابخانه عمومی باشد. ما می توانیم در اجراي تعهدات خود به حرفه اي ها، از تجربیات آموزنده اعضاء NA استفاده کنیم.
((((فصل 9)))