تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران
اصول اساسی برنامه ریزي همایش ها - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران (https://forum.nairan.org)
+-- انجمن: کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=18)
+--- انجمن: فصل یازده هم (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=116)
+--- موضوع: اصول اساسی برنامه ریزي همایش ها (/showthread.php?tid=282)اصول اساسی برنامه ریزي همایش ها - admin.a - ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

اصول اساسی برنامه ریزي همایش ها
ما معمولا همایش هاي انجمن معتادان گمنام را راهی براي جشن گرفتن بهبودي خود و یا ایجاد جاذبه براي اعضاء تازه
وارد می دانیم، ولی همایش هاي ما موقعیتی نیز براي گذاشتن یک اثر مثبت بر روي اجتماع بیرون می باشد.RE: اصول اساسی برنامه ریزي همایش ها - امیر عباس.ک - ۱۳۹۹/۵/۱۱

ما معمولا همایش هاي انجمن معتادان گمنام را راهی براي جشن گرفتن بهبودي خود و یا ایجاد جاذبه براي اعضاء تازه وارد می دانیم، ولی همایش هاي ما موقعیتی نیز براي گذاشتن یک اثر مثبت بر روي اجتماع بیرون می باشد. در طی برگزاري یک همایش، این امکان وجود دارد که یکی از کارکنان محلِ همایش، به اینکه آیا یکی از اعضاي خانواده اش می تواند از انجمن معتادان گمنام بهره ببرد، فکر کند. درطی برگذاري این همایش همچنین یک گروه پزشکی ممکن است متوجه شود که اعضاء انجمن براي هرنوع کمک آمادگی دارند.   


RE: اصول اساسی برنامه ریزي همایش ها - Darush sistan - ۱۴۰۱/۱/۲۶

یکی دیگر از ملاحظات مهم براي با ارزش کردن هرچه بیشتر عملکرد روابط عمومی ما، جاذبه و رفتار تک تک اعضاء
و همچنین چشم انداز انجمن ما می باشد. جاذبه یعنی اینکه ما، یا به صورت فردي و یا گروهی، عملکردي داشته باشیم که دیگران را به صورت طبیعی، به طرف ما سوق دهد.
زمانی که اعضاء انجمن رفتار پرجاذبه اي را دارا باشند، باعث پرورش هویت شده و در اعضاء بالقوه ایجاد حس همبستگی می کنند.
-آیا کمیته ناحیهفرمت همایش را ، به عنوان بخش مهمی از ایجاد یک پیام جاذبه دارِ انجمن معتادان گمنام، درنظر
گرفته است (این شامل سخنگوها هم می شود) ؟
-رفتار فرديِ ما چطور می تواند روي جاذبۀ برنامۀ انجمن معتادن گمنام اثر بگذارد؟

(((فصل یازده)))