تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران
روابط عمومی و توسعۀ انجمن معتادان گمنام - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران (https://forum.nairan.org)
+-- انجمن: کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=18)
+--- انجمن: فصل دوازده هم (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=117)
+--- موضوع: روابط عمومی و توسعۀ انجمن معتادان گمنام (/showthread.php?tid=285)روابط عمومی و توسعۀ انجمن معتادان گمنام - admin.a - ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

روابط عمومی و توسعۀ انجمن معتادان گمنام
روابط عمومی و توسعۀ انجمن معتادان گمنامRE: روابط عمومی و توسعۀ انجمن معتادان گمنام - امیر عباس.ک - ۱۳۹۹/۵/۱۱

این فصل از کتاب، که راجع به توسعه انجمن به گسترده ترین شکل سخن خواهد گفت،  به منظور فراهم نمودن خدمات   پشتیبانی براي اعضاء انجمن، گروه ها ،هئیت هاي خدماتی، و یا کل جمعیت معتادان گمنام، تهیه شده است.
هدف ازهرگونه تلاش براي توسعه انجمن معتادان گمنام، ایجاد ارتباط با اعضاء و گروه هاي انجمن ،و یاري دادن به ایشان می باشدRE: روابط عمومی و توسعۀ انجمن معتادان گمنام - Darush sistan - ۱۴۰۱/۱/۲۶

در بعضی مناطق اغلب موانع مختلفی وجود دارند که از رشد و رونق گرفتن انجمن معتادان گمنام جلوگیري می کنند. این موانع می تواند به واسطۀ جغرافیاي محل (مانند رشته کوههایی که گروه هاي انجمن را از هم جدا می کنند)، تکنولوژي، فرهنگ، زبان، ناتوانی، وضعیت نا مساعد اقتصادي و یا متصل نبودن اعضاء به ساختار خدماتی انجمن، باشد.
به واسطۀ توسعه انجمن می توان به گروه هاي در انزوا کمک کرد تا از وجود پشتیبانی و منابعی که در انجمن وجود دارند، آگاهی داشته باشند توسعه انجمن موقعیتی را براي خدمتگزاران مورد اعتماد ایجاد می کند تا بتوانند، با بوجود آوردن رابطه هاي مفید با دیگر گروه ها، پیام انجمن را به اعضاء دیگر انجمن برسانند.


))فصل دوازده((