تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران
2. اعتبار na در جامعه شما چيست؟ ما چگونه به آن اعتبار كمك ميكنيم يا آن را به مخاطره م - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران (https://forum.nairan.org)
+-- انجمن: اصول راهنما روح سنت های ما (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=14)
+--- انجمن: سنت ششم (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=70)
+---- انجمن: سوالات کارگاهی (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=142)
+---- موضوع: 2. اعتبار na در جامعه شما چيست؟ ما چگونه به آن اعتبار كمك ميكنيم يا آن را به مخاطره م (/showthread.php?tid=709)2. اعتبار na در جامعه شما چيست؟ ما چگونه به آن اعتبار كمك ميكنيم يا آن را به مخاطره م - admin.a - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

2. اعتبار na در جامعه شما چيست؟ ما چگونه به آن اعتبار كمك ميكنيم يا آن را به مخاطره مياندازيم؟ آيا هيچ وقت وسوسه شده ايم تا وابستگي يا تاييد را به اين عنوان كه به نفع na است را توجيه كنيم يا منطقي جلوه دهيم؟


RE: 2. اعتبار na در جامعه شما چيست؟ ما چگونه به آن اعتبار كمك ميكنيم يا آن را به مخاطره م - Essi.toobchi - ۱۳۹۹/۴/۱۱

حفظ و نگهداری - گمنامی - خوش نامی - دخالت نکردن در امور کشوری . ساد گی ۔ عاریت ندادن N.A په سازمانها - درست رساندن پیام به معتادان در عذاب بدون زیربنا و پذیرفتن معتادین به عنوان یک بیمار نه مجرم - رعایت کردن گمنامی و استفاده کردن از الگوی سالم برای بهره برداری و سازندگی - می توانیم برای معرفی از نشریات خود N.A استفاده کنیم . و استفاده نکردن از 0.N.G های دیگر . فراموش کردن هدف اصلی رعایت نکردن چهارچوب اصول N.A اشتباهات خودم را به نام N.A نگذارم Heart Heart Heart


RE: 2. اعتبار na در جامعه شما چيست؟ ما چگونه به آن اعتبار كمك ميكنيم يا آن را به مخاطره م - sepher1877 - ۱۳۹۹/۴/۱۲

الف:اعتبار  NAدر جامعه عملکرد تک به تک ما نسبت به اصول روحانی نهفته در قدمها و سنت های ماست.بیش از نیم قرن است که ما با اتحاد ،همدلی،هم فکری
 و همکاری بدون در نظر گرفتن سن ،نژاد،مذهب،جنسیت و نوع ماده مصرفی و خوداتکایی کامل درمسیر پیشبرد هدفی واحد گام برمیداریم و در این راستا با تمام

سازمانهای مرتبط و غیر مرتبط بدون دخالت در امور همدیگر تعامل و همکاری داریم.خوداتکایی، گمنامی، اتحاد و یک هدفی بودن ما باعث اعتبار و خوشنامی در

جامعه شده.

ب:کمک کردن من به اعتبار  NA در رفتار من است یعنی رفتارم با اعتقادات من باید همخوانی داشته باشه و درست از رهنمودهای برنامه استفاده کنم و مخاطره

انداختن برنامه از طریق عمل نادرست من سرچشمه خواهد گرفت در حالی که میدونیم عملکرد یک نفر، عملکرد برنامه را به مخاطره نمی اندازد اما باید بدانیم

که جامعه ما نسبت به رعایت اصول و سنت های ما پایبند نیست، ما هستیم که باید پایبند سنتهایمان باشیم.

پ:خیلی وقتها بوده که بخاطر نیاز خودم به دلیل عدم آگاهی یا از روی آگاهی، دست به مواردی زدم که باعث شده نسبت به منافع   NA توجیحاتی بیاورم و آنها

را به نفع برنامه منطقی جلوه دهم .مثلاً عملکرد سازمانی یا کمپ ترک اعتیاد را رد کردم و  NAرا فقط تنها راه رهایی از ترک مواد و رهایی از بیماری اعتیاد

به اطرافیان خود اعلام نمودم و نسبت به این موضوع تعصب نشان بدم و جر وبحث کنم.بله اوایل پاکی توکمپ تردد داشتم و در ترک فیزیکی بیمارانشان دخالت

داشتم و فکر میکردم کارم منطقی هست.


RE: 2. اعتبار na در جامعه شما چيست؟ ما چگونه به آن اعتبار كمك ميكنيم يا آن را به مخاطره م - sepher1877 - ۱۴۰۰/۷/۱۹

اعتبار آن در تغییر زندگی تمام اعضایی است که راه na برای ادامه بهبودی انتخاب کرده اند.

خوشنامی و اعتبار ما به عملکرد ماست.


RE: 2. اعتبار na در جامعه شما چيست؟ ما چگونه به آن اعتبار كمك ميكنيم يا آن را به مخاطره م - Darush sistan - ۱۴۰۰/۷/۲۵

سلام
انجمن معتادان گمنام در شهر ما به عنوان یک انجمن معتبر جهت کمک به معتادان شناخته شده است و اکثرا مردم و مسئولان نام انجمن رو به نیکی یاد می کنند.حال این اعتبار مستلزم اعتباری است که اعضاء انجمن باید آن را حفظ کنند.اجرای اصول و سنت ها به من کمک می کند تا بتوانیم این نام را حفظ کنیم.من باید دقت کنم که از این نام استفاده شخصی نکنم.


RE: 2. اعتبار na در جامعه شما چيست؟ ما چگونه به آن اعتبار كمك ميكنيم يا آن را به مخاطره م - حوریا ___Bu - ۱۴۰۰/۷/۲۵

وه که چه هدیه استثنایی از naدریافت کرده ایم  ماموهبت پیشرفت ورشد اعضای خدمتگزار مارا فراهم کرد اصلیت بهبودی میراث مااست ازطریق پاک ماندن
وتمرین اصول برنامه این توانایی پیداکرده ایم که پیام امید خودرا به عضودیگری به مشارکت بگذاریم واین میتواندموجب بارآوری این بینش شود که هرمعتاد درجهان فرصت داشته باشد تاپیام ما رابه زبان خود وفرهنگ خود تجربه کند وامکان دسترسی به شیوه جدیدی از زندگی داشته باشد