امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چگونگی عملکرد
#1
؟
پاسخ
 سپاس شده توسط ssaeedg ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر14 ، Reza.z1362
#2
اگر شما طالب آنچه که ما داریم هستید و حاضرید براى بدست آوردنش کوشش کنید، در آن صورت آماده اید که قدمهاى خاصى را بردارید. اینها اصولى هستندکه بهبودى ما را ممکن ساختند
1ـ ما اقرار کردیم که در برابر اعتیادمان عاجز بودیم و زندگىمان غیر قابل اداره شده بود.
2ـ ما به این باور رسیدیم که یک نیروى برتر میتواند سلامت عقل را به ما بازگرداند
3-ما تصمیم گرفتیم که اراده و زندگىمان را به مراقبت خداوند، بدانگونه که او را درك مىکردیم، بسپاریم
4ـ ما یک ترازنامه اخلاقى بى باکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم
5ـ ما چگونگى دقیق خطاهايمان را به خداوند، به خود و به یک انسان دیگر اقرارکردیم.
6- ما آمادگى کامل پیدا کردیم که خداوند کلیه نواقص شخصیتى ما را برطرف کند.
7ـ ما با فروتنى از او خواستیم کمبودهاى اخلاقى ما را برطرف کند
8ـ ما فهرستى از تمام کسانی که به آنها صدمه زده بودیم تهیه کرده و خواستارجبران خسارت از تمام آنها شدیم.
9ـما به طور مستقیم در هر جا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم، مگر در مواردى که اجراى این امر به ایشان و یا دیگران لطمه بزند
10ـما به تهیه ترازنامه شخصى خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم سریعاً به آن اقرار کردیم .معتادان گمنام
11ـما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند، بدان گونه که او را درك مى کردیم شده و فقط جویاى آگاهى از اراده او براى خود و قدرت اجرایش شدیم
12ـ با بیدارى روحانى حاصل از برداشتن این قدمها، ما کوشیدیم این پیام را به معتادان برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگى خود به اجرا درآوریم
این دستورالعمل، مشکل به نظر میرسد و ما نمیتوانیم آن را به یکباره انجام دهیم .ما یک روزه معتاد نشده ایم بنابراین، به خاطر داشته باشید که به خودتان سخت نگیرید .تنها مسئله اى که بیش از هر چیز دیگر باعث ناکامی ما در بهبودى مى شود، موضع بى تفاوتى یا بى حوصلگى نسبت به اصول روحانى است .سه اصل ضروریی روحانى صداقت، روشن بینى و تمایل مى باشد .ما با در دست داشتن اینها به سلامت به راه راست وارد شده ایم .ما احساس مى کنیم که برخورد ما با بیمارىً اعتیاد، کاملا واقع بینانه است .هیچ چیز ارزش درمانى کمک یک معتاد به معتاد دیگر را ندارد .ما معتقدیم که روش مان عملى است زیرا یک معتاد بهتر از هر دیگر قادر است یک معتاددیگر را درك و کمک کند ما معتقدیم که هرچه زودتر با مشکلات اجتماعى روزمره خود روبرو شویم، به همان نسبت سریعتر مى توانیم تبدیل به اعضاى قابل قبول، مسئول و سازنده اجتماع خود شویم
تنها راه جلوگیرى ازفعال شدن مجدد اعتیاد خودداری از مصرف، در همان  بار اول است .اگر شما هم مثل ما هستید، مى دانید که مصرف یکبار زیاد و هزار بارهرگز کافى نیست !ما بر روى اینً نکته قویا تاکید میکنیم .زیرا مىدانیم که مصرف هرگونه ماده مخدر، به هر شکلى و یا جایگزین کردن نوع دیگرى به جای آن اعتیادمان را دوباره شعله،ور مى کند.تفاوت قائل شدن بین الکل و انواع دیگر موادمخدر، باعث لغزش بسیارى از معتادان شده است .قبل از پیوستن به معتادان گمنام بسیارى از ما الکل را چیز جداگانه اى مى دانستیم اما ما توان پرداخت این اشتباه را نداریم الکل یک ماده مخدر است و ما افراد مبتلا به بیمارئ اعتیاد، باید از هرگونه ماده مخدر پرهیز کنیم تا بهبود یابیم
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، admin1 ، admin ، HesamB ، ناظر9 ، ناظر14 ، Reza.z1362
#3
این ها بعضى از سئوالاتى است که ما از خودمان پرسیدهایم: آیا مطمئنیم که
مىخواهیم مصرفمان را قطع کنیم ؟ آیا فهمیده ایم که کنترل واقعى موادمخدر
دردست ما نیست؟ آیا تشخیص دادهایم در دراز مدت، این ما نبودهایم که از
موادمخدر استفاده کردهایم، بلکه موادمخدر از ما استفاده کرده است؟ آیا
اختیار زندگى ما بارها به دست زندانها و تیمارستانها نیفتاده است؟ آیا واقعاًَ
این حقیقت راپذیرفتهایم که تمام کوششهاى ما براى قطع مصرف، یا کنترل
مصرف، با شکست مواجه شده است؟ آیا اعتیاد، ما را به کسانى که
نمىخواستیم باشیم: یعنى به انسانهاى ناصادق، متقلّب و خودسر که با خود و
هم نوعان شان در تضادند تبدیل نکرده است؟ آیاواقعاً باور مىکنیم که به
عنوان مصرفکنندگان موادمخدر شکست خوردهایم؟
در دوران مصرف، دنیاى واقعى آن قدر براى ما دردآور شده بود که فراموشى
رابدان ترجیح مى دادیم . ما سعى مىکردیم درد خود را از دیگران پنهان کنیم.
منزوى شده و در بند زندانهایى که از تنهایى خود ساخته بودیم، روزگار
مىگذراندیم و بالاخره از روى ناچارى دست به دامن معتادانگمنام شدیم. وقتى
مىآییم از لحاظ جسمانى، روانى و روحانى ورشکستهایم. ما آنقدر NA ما به
درد و بدبختى کشیدهایم که براى پاك ماندن حاضر به انجام هر کارى هستیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ssaeedg ، admin1 ، admin ، ناظر9 ، ناظر14 ، Reza.z1362
#4
در دوران مصرف، دنیاى واقعى آن قدر براى ما دردآور شده بود که فراموشى رابدان ترجیح مى دادیم . ما سعى م ىکردیم درد خود را از دیگران پنهان کنیم.
منزوى شده و در بند زندا نهایى که از تنهایى خود ساخته بودیم، روزگار م ىگذراندیم و بالاخره از روى ناچارى دست به دامن معتادا نگمنام شدیم. وقتى ما به NA م ىآییم از لحاظ جسمانى، روانى و روحانى ورشکست هایم. ما آنقدر درد و بدبختى کشید هایم که براى پاك ماندن حاضر به انجام هر کارى هستیم.
تنها امید ما دنبال کردن ردپاى کسانى است که مشکل ما را داشته و راه نجات راپیدا کرد هاند و بدون در نظر گرفتن این که ما که هستیم، از کجا آمد هایم، یا چه کرد هایم، ما را در NA م ىپذیرند. اعتیاد، وجه مشترکى به ما م ىدهد که یکدیگر را درك کنیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ssaeedg ، admin1 ، admin ، HesamB ، ناظر9 ، ناظر14 ، Reza.z1362
#5
ما مىدانیم که هرگز علاج نمىشویم و بیمارىمان را تا آخر عمر با خود
خواهیم داشت، اما با وجود داشتن این بیمارى، بهبود پیدا مىکنیم و هر روز
فرصت تازهاى به ما داده مىشود. ما متقاعد شدهایم که براى ما فقط یک راه در
زندگى وجود دارد و آن راه معتادان گمنام است Heart Heart
پاسخ
 سپاس شده توسط admin ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر14 ، Reza.z1362
#6
بسیارى ازما بیکار بوده و قابلیت کار کردن را از دست داده بودیم. موفقیت به
هر شکلى براىمان موضوعى ترسناك و کاملاً غریبه شده بود. دیگر اصلاً
نمیدانستیم که چه کار باید بکنیم. هر چه احساس بى ارزشى در ما بیشتر
مى شد، براى مخفى کردنش بیشتر مصرف میکردیم. Heart Heart Heart Heart
پاسخ
 سپاس شده توسط admin ، حـمـیـد ، HesamB ، ناظر9 ، ناظر14 ، Reza.z1362
#7
سلام داریوش معتاد
شرکت در جلسه و مشارکت کردن و گرفتن راهنما و شروع قدمها به من کمک می کند تا بتوانم در کنار زندگی روزمره توانایی زندگی کردن داشته باشم
پاسخ
 سپاس شده توسط admin ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر14 ، Reza.z1362
#8
جلسات ما را با گذشته خود در تماس نگاه میدارد، اما مهمتر از آن به ما نشان میدهد که در بهبودي به چه جایگاهی میتوانیم برسیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط admin ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر14 ، Reza.z1362
#9
(۱۴۰۰/۶/۱۹، ۰۷:۱۳ صبح)Darush sistan نوشته است: سلام داریوش معتاد
شرکت در جلسه و مشارکت کردن و گرفتن راهنما و شروع قدمها به من کمک می کند تا بتوانم در کنار زندگی روزمره توانایی زندگی کردن داشته باشم
سلام داریوش جان برات دعا میکنم تو هم برای من خدا بزرگه.... Exclamation

خدایا سپاس میگوییم حامسانم را که بی منت گرفتن دو دست ناتوانم را. امروز 18روزه پاکم خدایا شکر
پاسخ
 سپاس شده توسط admin ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر14 ، Reza.z1362
#10
بعضی از ما بعد از اینکه می فهمیم که یک بیماری و نه ضعف اخلاقی باعث رسیدن ما به آخر خط شده آرام می شویم.بعضی هم اصلا اهمیتی نمی دهند که دلیلش چه بوده،و فقط می خواهند که رهای یابند.

(راهنمای کارکرد قدم ص۱۳)
پاسخ
 سپاس شده توسط admin ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر14 ، Reza.z1362
#11
اولین راه رساندن پیام، که نیاز به گفتگو و توضیح ندارد رفتار ماست. کسانى که ما را به عنوان افرادى گمراه، وحشتزده و منزوى مىشناختهاند، وقتى ما را در خیابان مىبینند متوجه مىشوند که ترس از وجود ما گریخته است و ما به
مرور در حال بازگشت به زندگى هستیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط admin ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر14 ، Reza.z1362
#12
سلام
من نیاز به تغییر  تغییر باورها و رفتارهای خودم دارم.نیاز به قضاوت نکردن و عدم کنترل مسائل دارم.
پاسخ
 سپاس شده توسط admin ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر14 ، Reza.z1362
#13
این قدمها، مشکل گشاى مسائل ما هستند و حیات ما بدانها بستگى دارد. آن ها، خط دفاعى ما را در برابر بیمارى کشنده اعتیاد تشکیل میدهند.
پاسخ
 سپاس شده توسط admin ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر14 ، Reza.z1362
#14
سلام
کار کردن قدم و تماس با راهنما خواندن نشریات ارتباط با راهنما و رهجو گرفتن.تبادل تجربه در جلسات و خدمات به من کمک می کند.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، Reza.z1362
#15
در دوران مصرف، دنیاى واقعى آن قدر براى ما دردآور شده بود که فراموشى
رابدان ترجیح مى دادیم . ما سعى مىکردیم درد خود را از دیگران پنهان کنیم.
منزوى شده و در بند زندانهایى که از تنهایى خود ساخته بودیم،
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر14 ، Reza.z1362
#16
سختی باعثِ اتحادِ ما می شود و شکوفایی و بهروزی ممکن است اگر مواظب نباشیم باعثِ جدایی و نفاقِ بینِ ما گردد...

  "

تا زمانیکه ما یکدیگر و معتادانِ گمنام را داشته باشیم، همه ی چیزی که به آن نیاز داریم در اختیارمان است...چالش هایِ پیش رویِ استقلال و هویتِ ما، اصولا از بهترین انگیزه هایِ ما سرچشمه می گیرند و نه از بدترینِ آنها.  به ندرت اتفاق می‌افتد که کسی را ببینیم که اشتیاق دارد NA را نابود سازد یا بر سرِ آن مصالحه کند...

درشرایط بحرانی ودرتمامی لحظات
اتحاد ازطریق تشریک مساعی کنار رفتن تفاوتها وتوجه به تشابهات واحساس همدردی ودوری ازتفرقه  هدف اصلی مارا حمایت میکند.

و باکمک اتحاد ما ددکنارهم وباهم پاک میمانیم

سختی باعثِ اتحادِ ما می شود و شکوفایی و بهروزی ممکن است اگر مواظب نباشیم باعثِ جدایی و نفاقِ بینِ ما گردد...

  "

تا زمانیکه ما یکدیگر و معتادانِ گمنام را داشته باشیم، همه ی چیزی که به آن نیاز داریم در اختیارمان است...چالش هایِ پیش رویِ استقلال و هویتِ ما، اصولا از بهترین انگیزه هایِ ما سرچشمه می گیرند و نه از بدترینِ آنها.  به ندرت اتفاق می‌افتد که کسی را ببینیم که اشتیاق دارد NA را نابود سازد یا بر سرِ آن مصالحه کند...

درشرایط بحرانی ودرتمامی لحظات
اتحاد ازطریق تشریک مساعی کنار رفتن تفاوتها وتوجه به تشابهات واحساس همدردی ودوری ازتفرقه  هدف اصلی مارا حمایت میکند.

و باکمک اتحاد ما ددکنارهم وباهم پاک میمانیم
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، عباس23 ، ناظر۳ ، ناظر9 ، ناظر14 ، Reza.z1362
#17
به دنبال شرکت در چند جلسه، به مرور این احساس در ما به وجود مى آید که سرانجام به جایى تعلق پیدا کرده ایم. در این جلسات، با قدمهاى دوازده گانه معتادان گمنام، آشنا مىشویم و چگونگى به کار گرفتن قدمها را به ترتیبى که آمده اند مى آموزیم و به طور روزانه از آن ها استفاده مىکنیم. این قدمها، مشکل گشاى مسائل ما هستند و حیات ما بدانها بستگى دارد. آن ها، خط دفاعى ما را در برابر بیمارى کشنده اعتیاد تشکیل مىدهند. قدمها، اصولى هستند که بهبودى ما را ممکن ساخته اند.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر۳ ، ناظر14 ، Reza.z1362
#18
*اصل فروتنی از تشخیص اینكه نیرویی برتر از خودمان وجود دارد سرچشمه می گیرد. برای ما دست برداشتن از اتكا كردن به افكار خودمان و درخواست كمک یك مجادله بزرگ خواهد بود اما زمانی كه موفق به انجام این كار شویم اصل روحانی فروتنی نهفته در این قدم را تمرین می كنیم.*

راهنمای کارکرد قدم. قدم دوم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۳ ، A.Nasihat ، ناظر9 ، ناظر۴ ، ناظر14 ، Reza.z1362
#19
بسیارى از ما سعى کردیم که به صرف اراده مصرفمان را قطع کنیم، اما این راه حل، موقتى بود. عاقبت متوجه شدیم که اراده تنها نمىتواند در دراز مدت کارآیى داشته باشد. ما راه حل هایى از قبیل: روانپزشکان، بیمارستانها، مراکزبازپرورى، روابط عاشقانه، شهرهاى تازه و مشاغل جدید را آزمایش کردیم و به هر درى که زدیم باشکست مواجه شدیم. کمکم متوجه شدیم که براى موجه جلوه دادن خرابی هایى که موادمخدر در زندگىمان به بار آورده، از چه حرف هاى بى ربطى به عنوان دلیل استفاده کردهایم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۴ ، ناظر9


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان