امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
فقط برای امروز زندگی به روال برنامه
#1
؟
پاسخ
#2
به خودت بگو:
فقط براى امروز، افکارم را بر روى بهبودیم متمرکز خواهم کرد، زندگى مىکنم و بدون مصرف هیچ گونه ماده مخدرى روز خوبى خواهم داشت.

فقط براى امروز، به کسى در NA اعتماد خواهم کرد، کسى که مرا باور کند و مىخواهد در بهبودیم به من کمک کند.
فقط براى امروز، برنامهاى خواهم داشت و سعى خواهم کرد آن را به بهترین شکل ممکن انجام دهم.
فقط براى امروز، به کمک NA سعى خواهم کرد از زاویه بهترى به زندگیم نگاه کنم.
فقط براى امروز ترسى نخواهم داشت و به روابط تازهام و آن ها که چیزى مصرف نمىکنند و راه تازه اى براى زندگى پیدا کرده اند، فکر خواهم کرد .
مادامی که این راه را دنبال کنم، از هیچ چیز واهمه نخواهم داشت.
با آن که ما اقرار مىکنیم که زندگىمان غیر قابل اداره بوده است، اما گاه اقرار به این که نیاز به کمک داریم براىمان مشکل است. خود رأیى ما ، در دوران بهبودى ، گرفتارىهاى زیادى براىمان به بار مىآورد. ما همیشه مىخواهیم که همه چیز بر وفق مرادمان باشد و آن را مطالبه مىکنیم، اما با توجه به تجربههاى گذشته خود، مىبایست، فهمیده باشیم که راه ما به جایى نمىرسد. اصل تسلیم شدن، ما را به راهى از زندگى هدایت مىکند که در آن نیروى مورد نیازمان را از یک نیروى برتر از خودمان دریافت مىکنیم. تسلیم روزانه در مقابل نیروى برترمان، کمکهایى را که بدان نیازمندیم، براىمان تأمین مىکند. براى معتادان، پذیرفتن و قبول کردن، کارمشکلى است. این مسئله در بهبودى ما نقش بسیار مهمى دارد. وقتى ما از پذیرش چیزى خوددارى مىکنیم، در واقع نیروى برترمان را انکار کردهایم. تمام نگرانىهاى ما، به خاطر کمبود ایمان است. تسلیم اراده مان، باعث مىشود که ما با یک نیروى برتر، ارتباط برقرار کنیم. او قادر است، خلاء درونى ما که هیچ چیز قادر به پر کردن آن نبوده است، را پر کند. ما آموختهایم به خداوندى که هر روز یارىمان مىدهد اعتماد کنیم.
فقط براى امروز زندگى کردن ، نگرانىهاى گذشته و ترس از آینده را فرو مىنشاند. ما آموخته ایم که تمام کارهایى را که لازم است انجام شود، انجام دهیم و نتیجه کار را به نیروى برترمان بسپاریم. برنامه معتادان گمنام، یک برنامه روحانى است. با تأکید فراوان پیشنهاد مىکنیم اعضاى ما سعى کنند یک نیروى برتر که براى خودشان قابل درک باشد، پیدا کنند. بعضى از ما تجربه هاى روحانى عمیقى ازسرگذرانده ایم که ماهیتى پرشور و الهام گونه داشته اند. اما براى سایرین، بیدارى روحانى، به مرور و به آهستگى پدید مىآید. ما در یک فضاى پذیرا، با احترام متقابل به اعتقادات یکدیگر، بهبود پیدا مىکنیم. سعى مىکنیم با تکبر و احساس حق به جانب بودن، خودمان را فریب ندهیم. همانطور که در زندگى روزانه، ایمانمان قوىتر مىشود، به مرور متوجه مىشویم که نیروى برترمان، توان و راهنمایى مورد نیاز را در اختیارمان مىگذارد.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، امیر عباس.ک ، مرجان ، Samdokohak ، hooria ، ناظر9 ، ناظر5 ، حوریا ___Bu ، HesamB
#3
هر یک از ما آزاد و مختار است که خود، مفهوم و فرم نیروى برتر خود را
معین کند. بسیارى از ما به این مسائل مشکوك و ظنین بودیم، زیرا در گذشته
سرخوردگىهایى در رابطه با مذهب پیدا کرده بودیم. به عنوان تازهوارد، وقتى
درجلسات صحبتى از خدا مىشنیدیم، زیاد خوشمان نمىآمد. تا زمانىکه ما
جوابهاى خود را در این زمینه، خودمان پیدا نکرده بودیم، هنوز در بند عقاید
قدیمى خودگرفتار بودیم . منکران و بىاعتقادان ، بعضى از اوقات صحبت خود
شروع مىکنند. « اى آن که نمىدانم کیستى » : را به سادگى با مخاطب قرار دادن
در جلسات، روح و یا انرژى بخصوصى وجود دارد که مىتوان آن را احساس
کرد. گاه، این اولین مفهومى است که تازهواردان از نیروى برتر پیدا مىکنند.
پاسخ
#4
بر روى کاغذ آوردن چیزهایى که مىخواهیم، چیزهایى که تقاضا مىکنیم
وچیزهایى که به دستمان مىرسد و مشارکت آن ها با راهنما و یا یک آدم قابل
اعتماد دیگر به ما کمک مىکند که احساسات منفى خود را تجزیه و تحلیل
کنیم و ازمیانشان بگذریم. وقتى به دیگران اجازه مىدهیم که ما را در تجربه
خود شریک کنند، امید بهتر شدن اوضاع در ما قوت مىگیرد. این طور به نظر
مىرسد که قبول عجز، براى ما مشکل بزرگى است. Heart Heart Heart
پاسخ
#5
با پاك بودن و کار کردن این قدم، ما از غل و زنجیر خلاص مىشویم، اما هیچ
یک از قدمها را نمیتوان با جادو انجام داد. ما فقط صحبت از قدمها نمىکنیم،
بلکه یاد مىگیریم که چطور آن ها را زندگى کنیم و ارمغانهاى این برنامه را
شخصاً تجربه مىکنیم.ما امیدمان را پیدا کرده ایم 
Heart Heart Heart Heart
پاسخ
#6
اما چیزی که باعث می شود اعضای انجمنهای 12 قدمی بتوانند این کار ظاهرا دشوار را انجام دهند چیست؟ کلید آن زندگی فقط برای امروز است. ما فقط برای یک روز برنامه بهبودی داریم. برای همان روز در جلسه شرکت می کنیم و با راهنمایمان تماس میگیریم. آنچه دیروز گذشته یا آنچه فردا می آید اهمیتی ندارد. اینکه فردا هم باید در جلسه شرکت کنیم برنامه امروز ما نیست و نباید فکر ما مشغول کند. البته این به این معنی نیست که در زندگی مان برنامه نداریم اما ما نمی توانیم تمام بار زندگی و بهبودی را یکروزه برداریم. هر روز فقط به اندازه همان یک روز از خود توقع بهیودی و تلاش برای زندگی داریم. اینگونه بهیودی و زندگی راحت و آرامش بخش می شود


تا کنون چند باری که با دوستان همدرد در حال مصرف صحبت کرده ام بسیاری از آنها با انجمنهای 12 قدمی آشنایی دارند و تمایل به پاکی نیز در آنها دیده می شود اما ترس از دشوار و طولانی بودن مسیر بهبودی (البته به نظر آنها) باعث می شود پا جلو نگذارند. آنها به من می گفتند که شرکت روزانه و مرتب در جلسات برای آنها دشوار است. راستش را بخواهید شرکت در جلسات در ماههای اول بهبودی برای من نیز کار شاقی بود و با زحمت و عدم تمایل در جلسات شرکت می کردم. گرچه امروز اصلا این احساس را ندارم و به محض اینکه وقتی پیدا میکنم بیش از برنامه هفتگی ام در جلسات شرکت می کنم.

اما چیزی که باعث می شود اعضای انجمنهای 12 قدمی بتوانند این کار ظاهرا دشوار را انجام دهند چیست؟ کلید آن زندگی فقط برای امروز است. ما فقط برای یک روز برنامه بهبودی داریم. برای همان روز در جلسه شرکت می کنیم و با راهنمایمان تماس میگیریم. آنچه دیروز گذشته یا آنچه فردا می آید اهمیتی ندارد. اینکه فردا هم باید در جلسه شرکت کنیم برنامه امروز ما نیست و نباید فکر ما مشغول کند. البته این به این معنی نیست که در زندگی مان برنامه نداریم اما ما نمی توانیم تمام بار زندگی و بهبودی را یکروزه برداریم. هر روز فقط به اندازه همان یک روز از خود توقع بهیودی و تلاش برای زندگی داریم. اینگونه بهیودی و زندگی راحت و آرامش بخش می شود
پاسخ
#7
سلام داریوش معتاد
فقط برای امروز به جلسه رفتم و با یک رهجو قدم خواندم
پاسخ
#8
تسلیم اراده مان، باعث مىشود که ما با یک نیروى برتر، ارتباط برقرار
کنیم. او قادر است، خلاء درونى ما که هیچ چیز قادر به پر کردن آن نبوده است،
را پر کند. ما آموختهایم به خداوندى که هر روز یارىمان مىدهد اعتماد کنیم.
فقط براى امروز زندگى کردن
پاسخ
#9
میتواند گوشزدي باشد جهت جلوگیري از فرایند تخریب.گاه، لغزش نزدیکان و یا مرگ آن ها ممکن است ما را به خود بیاورد و چشم ما را در مورد لزوم یک عکس العمل شدید باز کند.
پاسخ
#10
برای درک هرچه بهتر فقط برای امروز باید فصل نهم رو حتما مطالعه کرد
پاسخ
#11
سلام
من زمانی متوجه میشوم که چه چیزی در زندگی ام کم استفاده می کنم باید ان را شناسایی کنم و از ان تراز گرفته و با راهنمای خودم بخوانم.این گرفتن تراز قدم ده است.کاری که باعث میشود تا بتوانم تشخیص دهم چه کاری درست و اشتباه انجام داده ام.
پاسخ
#12
ما در یک فضاى پذیرا، با احترام متقابل به اعتقادات
یکدیگر، بهبود پیدا مىکنیم. سعى مىکنیم با تکبر و احساس حق به جانب
بودن، خودمان را فریب ندهیم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5 ، حـمـیـد
#13
سلام
روش زندگی من یک بی برنامگی و هیچ هدفی بود-حال به جلسات انجمن معتادان گمنام امدم و تجربه کردم که بدون برنامه نمیشه پاکی حفظ کرد.پس باید یک سری کارها انجام داد از جمله این کارها فقط برای امروز است که یک برنامه برای بهبودی به من ارائه میدهد.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5 ، حـمـیـد
#14
وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام : https://na-iran.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : https://Meeting.na-iran.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران : https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت‌ نام در  تالار گفتگو : https://na-iran.org/?p=354704

دفترچه  تلفن خدماتی نواحی : https://Phone.na-iran.org

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://na-iran.org/?p=354277
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5 ، سالار44 ، omed44 ، حسین یاری ، فریبرز۶۵ ، حـمـیـد
#15
شکست های قبلی من وحتی در بعضی مواقع عملکرد من بعنوان یه معتاد صرفا بخاطر نداشتن برنامه ریزی ویا بی توجهی به نوع عملکردمه که باعث میشه پیشرفتی نداشته باشه، برنامه با دراختیار گذاشتن امکان رشد به من یاد داد زندگی نو وجدیدی را به روالnaشروع وادامه بدم که یکی از کلیدی ترین راها بعد از کارکرد 12قدم،زندگی بروال برنامه هست وباگرفتن تراز روزانه میتوانم مرتبا بهبودی خودم را پایش کنم وعملکردم را اصلاح کنم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر 1 ، ناظر5 ، ناظر9 ، omed44 ، سالار44 ، حسین یاری ، حمید65 ، فریبرز۶۵ ، حـمـیـد
#16
دربرنامه سرانجام بما نشان داده می‌شود که باید صادق باشیم وگرنه دوباره مصرف می‌کنیم. برای تمایل و فروتنی دعا کرده و عاقبت در مورد قضاوت‌های نادرست یا تصمیمات بد خود صادق می‌شویم. در برابر کسانیکه به آنها لطمه زده‌ایم مسئولیت تقصیرات خودرا بر عهده می‌گیریم و هرطور که لازم باشد اشتباهات‌مان را جبران می‌کنیم. در این مرحله ما دوباره وارد راه حل شده و برای خود برنامه‌ایم داریم. اکنون بکارگیری این برنامه برای‌مان آسانتر می‌شود و می‌فهمیم که راه جلوگیری از لغزش، توسل به قدمهاست.
تله دیگری که ممکن است پس از لغزش در آن گرفتار شویم، این است که فکر کنیم دیگر نمی‌توانیم مصرف را متوقف کرده و پاک بمانیم. ما به تنهائی هرگز نمی‌توانیم پاک بمانیم. با درماندگی اعتراف می‌کنیم که خودمان دیگر نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم. ما در حالیکه خودمان را ملامت و شکنجه می‌کنیم، دوباره بطرف برنامه برمی‌گردیم و با خود فکر می‌کنیم که هیچ‌کس به شهامتی که برای بازگشت لازم است اهمیت نمی‌دهد. ما در این انجمن آموخته‌ایم که خالصانه‌ترین احترامات را برای اینگونه شجاعت‌ها قائل شویم. ما از ته دل برای کسانیکه بازمی‌گردند هورا می‌کشیم. لغزش خجالت ندارد، برنگشتن خجالت دارد. ما باید از این خیال باطل که خودمان می‌توانیم، دست برداریم و آنرا در هم بشکنیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر 1 ، ناظر5 ، Darush sistan ، حـمـیـد
#17
سلام

انجمن معتادان گمنام اگر چه به صورت حرفه ای نیست اما یک سری کارها را باید برای اینکه پاک بمانم باید انجام دهم مانند جلسه رفتن و مشارکت صادقانه درجلسه-کارکرد قدم وارتباط موثر با راهنما که در کل مسیر بهبودی به من کمک میکند.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10 ، ناظر5


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان