امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
فقط برای امروز زندگی به روال برنامه
#1
؟
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، امیر عباس.ک ، hooria ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#2
به خودت بگو:
فقط براى امروز، افکارم را بر روى بهبودیم متمرکز خواهم کرد، زندگى مىکنم و بدون مصرف هیچ گونه ماده مخدرى روز خوبى خواهم داشت.

فقط براى امروز، به کسى در NA اعتماد خواهم کرد، کسى که مرا باور کند و مىخواهد در بهبودیم به من کمک کند.
فقط براى امروز، برنامهاى خواهم داشت و سعى خواهم کرد آن را به بهترین شکل ممکن انجام دهم.
فقط براى امروز، به کمک NA سعى خواهم کرد از زاویه بهترى به زندگیم نگاه کنم.
فقط براى امروز ترسى نخواهم داشت و به روابط تازهام و آن ها که چیزى مصرف نمىکنند و راه تازه اى براى زندگى پیدا کرده اند، فکر خواهم کرد .
مادامی که این راه را دنبال کنم، از هیچ چیز واهمه نخواهم داشت.
با آن که ما اقرار مىکنیم که زندگىمان غیر قابل اداره بوده است، اما گاه اقرار به این که نیاز به کمک داریم براىمان مشکل است. خود رأیى ما ، در دوران بهبودى ، گرفتارىهاى زیادى براىمان به بار مىآورد. ما همیشه مىخواهیم که همه چیز بر وفق مرادمان باشد و آن را مطالبه مىکنیم، اما با توجه به تجربههاى گذشته خود، مىبایست، فهمیده باشیم که راه ما به جایى نمىرسد. اصل تسلیم شدن، ما را به راهى از زندگى هدایت مىکند که در آن نیروى مورد نیازمان را از یک نیروى برتر از خودمان دریافت مىکنیم. تسلیم روزانه در مقابل نیروى برترمان، کمکهایى را که بدان نیازمندیم، براىمان تأمین مىکند. براى معتادان، پذیرفتن و قبول کردن، کارمشکلى است. این مسئله در بهبودى ما نقش بسیار مهمى دارد. وقتى ما از پذیرش چیزى خوددارى مىکنیم، در واقع نیروى برترمان را انکار کردهایم. تمام نگرانىهاى ما، به خاطر کمبود ایمان است. تسلیم اراده مان، باعث مىشود که ما با یک نیروى برتر، ارتباط برقرار کنیم. او قادر است، خلاء درونى ما که هیچ چیز قادر به پر کردن آن نبوده است، را پر کند. ما آموختهایم به خداوندى که هر روز یارىمان مىدهد اعتماد کنیم.
فقط براى امروز زندگى کردن ، نگرانىهاى گذشته و ترس از آینده را فرو مىنشاند. ما آموخته ایم که تمام کارهایى را که لازم است انجام شود، انجام دهیم و نتیجه کار را به نیروى برترمان بسپاریم. برنامه معتادان گمنام، یک برنامه روحانى است. با تأکید فراوان پیشنهاد مىکنیم اعضاى ما سعى کنند یک نیروى برتر که براى خودشان قابل درک باشد، پیدا کنند. بعضى از ما تجربه هاى روحانى عمیقى ازسرگذرانده ایم که ماهیتى پرشور و الهام گونه داشته اند. اما براى سایرین، بیدارى روحانى، به مرور و به آهستگى پدید مىآید. ما در یک فضاى پذیرا، با احترام متقابل به اعتقادات یکدیگر، بهبود پیدا مىکنیم. سعى مىکنیم با تکبر و احساس حق به جانب بودن، خودمان را فریب ندهیم. همانطور که در زندگى روزانه، ایمانمان قوىتر مىشود، به مرور متوجه مىشویم که نیروى برترمان، توان و راهنمایى مورد نیاز را در اختیارمان مىگذارد.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، امیر عباس.ک ، مرجان ، Samdokohak ، hooria ، ناظر9 ، حوریا ___Bu ، HesamB ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362
#3
هر یک از ما آزاد و مختار است که خود، مفهوم و فرم نیروى برتر خود را
معین کند. بسیارى از ما به این مسائل مشکوك و ظنین بودیم، زیرا در گذشته
سرخوردگىهایى در رابطه با مذهب پیدا کرده بودیم. به عنوان تازهوارد، وقتى
درجلسات صحبتى از خدا مىشنیدیم، زیاد خوشمان نمىآمد. تا زمانىکه ما
جوابهاى خود را در این زمینه، خودمان پیدا نکرده بودیم، هنوز در بند عقاید
قدیمى خودگرفتار بودیم . منکران و بىاعتقادان ، بعضى از اوقات صحبت خود
شروع مىکنند. « اى آن که نمىدانم کیستى » : را به سادگى با مخاطب قرار دادن
در جلسات، روح و یا انرژى بخصوصى وجود دارد که مىتوان آن را احساس
کرد. گاه، این اولین مفهومى است که تازهواردان از نیروى برتر پیدا مىکنند.
پاسخ
 سپاس شده توسط مرجان ، hooria ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر14 ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#4
بر روى کاغذ آوردن چیزهایى که مىخواهیم، چیزهایى که تقاضا مىکنیم
وچیزهایى که به دستمان مىرسد و مشارکت آن ها با راهنما و یا یک آدم قابل
اعتماد دیگر به ما کمک مىکند که احساسات منفى خود را تجزیه و تحلیل
کنیم و ازمیانشان بگذریم. وقتى به دیگران اجازه مىدهیم که ما را در تجربه
خود شریک کنند، امید بهتر شدن اوضاع در ما قوت مىگیرد. این طور به نظر
مىرسد که قبول عجز، براى ما مشکل بزرگى است. Heart Heart Heart
پاسخ
 سپاس شده توسط hooria ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#5
با پاك بودن و کار کردن این قدم، ما از غل و زنجیر خلاص مىشویم، اما هیچ
یک از قدمها را نمیتوان با جادو انجام داد. ما فقط صحبت از قدمها نمىکنیم،
بلکه یاد مىگیریم که چطور آن ها را زندگى کنیم و ارمغانهاى این برنامه را
شخصاً تجربه مىکنیم.ما امیدمان را پیدا کرده ایم 
Heart Heart Heart Heart
پاسخ
 سپاس شده توسط hooria ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#6
اما چیزی که باعث می شود اعضای انجمنهای 12 قدمی بتوانند این کار ظاهرا دشوار را انجام دهند چیست؟ کلید آن زندگی فقط برای امروز است. ما فقط برای یک روز برنامه بهبودی داریم. برای همان روز در جلسه شرکت می کنیم و با راهنمایمان تماس میگیریم. آنچه دیروز گذشته یا آنچه فردا می آید اهمیتی ندارد. اینکه فردا هم باید در جلسه شرکت کنیم برنامه امروز ما نیست و نباید فکر ما مشغول کند. البته این به این معنی نیست که در زندگی مان برنامه نداریم اما ما نمی توانیم تمام بار زندگی و بهبودی را یکروزه برداریم. هر روز فقط به اندازه همان یک روز از خود توقع بهیودی و تلاش برای زندگی داریم. اینگونه بهیودی و زندگی راحت و آرامش بخش می شود


تا کنون چند باری که با دوستان همدرد در حال مصرف صحبت کرده ام بسیاری از آنها با انجمنهای 12 قدمی آشنایی دارند و تمایل به پاکی نیز در آنها دیده می شود اما ترس از دشوار و طولانی بودن مسیر بهبودی (البته به نظر آنها) باعث می شود پا جلو نگذارند. آنها به من می گفتند که شرکت روزانه و مرتب در جلسات برای آنها دشوار است. راستش را بخواهید شرکت در جلسات در ماههای اول بهبودی برای من نیز کار شاقی بود و با زحمت و عدم تمایل در جلسات شرکت می کردم. گرچه امروز اصلا این احساس را ندارم و به محض اینکه وقتی پیدا میکنم بیش از برنامه هفتگی ام در جلسات شرکت می کنم.

اما چیزی که باعث می شود اعضای انجمنهای 12 قدمی بتوانند این کار ظاهرا دشوار را انجام دهند چیست؟ کلید آن زندگی فقط برای امروز است. ما فقط برای یک روز برنامه بهبودی داریم. برای همان روز در جلسه شرکت می کنیم و با راهنمایمان تماس میگیریم. آنچه دیروز گذشته یا آنچه فردا می آید اهمیتی ندارد. اینکه فردا هم باید در جلسه شرکت کنیم برنامه امروز ما نیست و نباید فکر ما مشغول کند. البته این به این معنی نیست که در زندگی مان برنامه نداریم اما ما نمی توانیم تمام بار زندگی و بهبودی را یکروزه برداریم. هر روز فقط به اندازه همان یک روز از خود توقع بهیودی و تلاش برای زندگی داریم. اینگونه بهیودی و زندگی راحت و آرامش بخش می شود
پاسخ
 سپاس شده توسط hooria ، 2993414542 ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر۱۸ ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#7
سلام داریوش معتاد
فقط برای امروز به جلسه رفتم و با یک رهجو قدم خواندم
پاسخ
 سپاس شده توسط hooria ، حـمـیـد ، ناظر9 ، آریا داریوش ، ناظر20 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#8
تسلیم اراده مان، باعث مىشود که ما با یک نیروى برتر، ارتباط برقرار
کنیم. او قادر است، خلاء درونى ما که هیچ چیز قادر به پر کردن آن نبوده است،
را پر کند. ما آموختهایم به خداوندى که هر روز یارىمان مىدهد اعتماد کنیم.
فقط براى امروز زندگى کردن
پاسخ
 سپاس شده توسط hooria ، حـمـیـد ، ناظر۱۸ ، ناظر20 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#9
میتواند گوشزدي باشد جهت جلوگیري از فرایند تخریب.گاه، لغزش نزدیکان و یا مرگ آن ها ممکن است ما را به خود بیاورد و چشم ما را در مورد لزوم یک عکس العمل شدید باز کند.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر20 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، حوریا ___Bu
#10
برای درک هرچه بهتر فقط برای امروز باید فصل نهم رو حتما مطالعه کرد
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر20 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#11
سلام
من زمانی متوجه میشوم که چه چیزی در زندگی ام کم استفاده می کنم باید ان را شناسایی کنم و از ان تراز گرفته و با راهنمای خودم بخوانم.این گرفتن تراز قدم ده است.کاری که باعث میشود تا بتوانم تشخیص دهم چه کاری درست و اشتباه انجام داده ام.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، آریا داریوش ، ناظر۱۸ ، ناظر20 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#12
ما در یک فضاى پذیرا، با احترام متقابل به اعتقادات
یکدیگر، بهبود پیدا مىکنیم. سعى مىکنیم با تکبر و احساس حق به جانب
بودن، خودمان را فریب ندهیم
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر20 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#13
سلام
روش زندگی من یک بی برنامگی و هیچ هدفی بود-حال به جلسات انجمن معتادان گمنام امدم و تجربه کردم که بدون برنامه نمیشه پاکی حفظ کرد.پس باید یک سری کارها انجام داد از جمله این کارها فقط برای امروز است که یک برنامه برای بهبودی به من ارائه میدهد.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، آریا داریوش ، ناظر۱۸ ، ناظر20 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#14
وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام : https://na-iran.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : https://Meeting.na-iran.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران : https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت‌ نام در  تالار گفتگو : https://na-iran.org/?p=354704

دفترچه  تلفن خدماتی نواحی : https://Phone.na-iran.org

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://na-iran.org/?p=354277
پاسخ
 سپاس شده توسط سالار44 ، omed44 ، حسین یاری ، فریبرز۶۵ ، حـمـیـد ، ناظر20 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#15
شکست های قبلی من وحتی در بعضی مواقع عملکرد من بعنوان یه معتاد صرفا بخاطر نداشتن برنامه ریزی ویا بی توجهی به نوع عملکردمه که باعث میشه پیشرفتی نداشته باشه، برنامه با دراختیار گذاشتن امکان رشد به من یاد داد زندگی نو وجدیدی را به روالnaشروع وادامه بدم که یکی از کلیدی ترین راها بعد از کارکرد 12قدم،زندگی بروال برنامه هست وباگرفتن تراز روزانه میتوانم مرتبا بهبودی خودم را پایش کنم وعملکردم را اصلاح کنم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، omed44 ، سالار44 ، حسین یاری ، حمید65 ، فریبرز۶۵ ، حـمـیـد ، ناظر14 ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#16
دربرنامه سرانجام بما نشان داده می‌شود که باید صادق باشیم وگرنه دوباره مصرف می‌کنیم. برای تمایل و فروتنی دعا کرده و عاقبت در مورد قضاوت‌های نادرست یا تصمیمات بد خود صادق می‌شویم. در برابر کسانیکه به آنها لطمه زده‌ایم مسئولیت تقصیرات خودرا بر عهده می‌گیریم و هرطور که لازم باشد اشتباهات‌مان را جبران می‌کنیم. در این مرحله ما دوباره وارد راه حل شده و برای خود برنامه‌ایم داریم. اکنون بکارگیری این برنامه برای‌مان آسانتر می‌شود و می‌فهمیم که راه جلوگیری از لغزش، توسل به قدمهاست.
تله دیگری که ممکن است پس از لغزش در آن گرفتار شویم، این است که فکر کنیم دیگر نمی‌توانیم مصرف را متوقف کرده و پاک بمانیم. ما به تنهائی هرگز نمی‌توانیم پاک بمانیم. با درماندگی اعتراف می‌کنیم که خودمان دیگر نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم. ما در حالیکه خودمان را ملامت و شکنجه می‌کنیم، دوباره بطرف برنامه برمی‌گردیم و با خود فکر می‌کنیم که هیچ‌کس به شهامتی که برای بازگشت لازم است اهمیت نمی‌دهد. ما در این انجمن آموخته‌ایم که خالصانه‌ترین احترامات را برای اینگونه شجاعت‌ها قائل شویم. ما از ته دل برای کسانیکه بازمی‌گردند هورا می‌کشیم. لغزش خجالت ندارد، برنگشتن خجالت دارد. ما باید از این خیال باطل که خودمان می‌توانیم، دست برداریم و آنرا در هم بشکنیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط Darush sistan ، حـمـیـد ، ناظر20 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362
#17
سلام

انجمن معتادان گمنام اگر چه به صورت حرفه ای نیست اما یک سری کارها را باید برای اینکه پاک بمانم باید انجام دهم مانند جلسه رفتن و مشارکت صادقانه درجلسه-کارکرد قدم وارتباط موثر با راهنما که در کل مسیر بهبودی به من کمک میکند.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10 ، آریا داریوش ، ناظر20 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#18
فرمول معجزه انگیزفقط برای امروزبرنامه وهدفیست روزانه که بتمام کارهاروابط وزندگی من بعنوان یک معتاددرحال بهبودی جهت میدهدوانگیزش وحرکت شخصی باکلمه بخودت بگورادرپی دارددراینجااین خودواقعی من است که باگفتن بمن میخواهدامیداعتمادتمایل وشوروحرکت رابرای یک روزبدون استفاده ازنواقص بمن اعطاکندوراهی روشن برای تکراروتمرین روزانه برنامه رادرفرمولی ۲۴ساعته بنام فقط برای امروزبرایم مشخص میکندودراخربرنامه بمن این امیدونویدرامیدهدکه مادامی که این راه رادنبال میکنیم ازهیچ چیزواهمه نخواهیم داشت
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر20 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#19
سلام
کار خاص و سختی نیست. یک سری اصولی بسیار ساده در معتادان کمنام به عنوان تجربه و تاثیر گذار اجرا می شود من برای امروز حامل پیام انجمن هستم و برای دیگر دوستانم پیام انجمن به اشتراک می گذارم...
پاسخ
 سپاس شده توسط mosafer8707 ، حـمـیـد ، ناظر20 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#20
معتادانى را دیدهایم که به انجمن ما آمدند و با امتحان برنامه بهبودى ما مدتى
پاك ماندند، اما بعضى از آن ها پس از مدتى، تماس خود را با دیگر معتادان در
حال بهبودى از دست دادند و در نهایت، اعتیاد، مجدداً در زندگىشان فعال شد.
آن ها فراموش کردند که در واقع مصرف موادمخدر در همان بار اول، جریان
مرگآور اعتیاد را، دوباره به حرکت در مىآورد. آن ها سعى کردند اعتیاد خود
را با اعتدال در مصرف و یا با مصرف موادمخدر بخصوصى کنترل کنند، اما هیچ
یک از این روشهاى کنترل، براي معتادان کارآیی ندارد.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد ، ناظر20 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#21
ما بعضى از چیزها را باید بپذیریم و بعضىها را مىتوانیم تغییر دهیم. دانش درك تفاوت آن دو، به مرور از راه رشد برنامه روحانىمان پیدا مىشود. در صورتى که ما به طور روزانه از وضعیت روحانى خود مراقبت کنیم، آسانتر مىتوانیم با دردها وسردرگمىهاي مان روبرو شویم. این همان ثبات عاطفى است که ما شدیداً بدان نیازمندیم. ما با کمک نیروى برترمان، دیگر هرگز مجبور نیستیم دوباره مصرف کنیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر20 ، ناظر۱۶ ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#22
با سلام و وقت بخیر 
با مشارکت در مورد تجربیات روزمره خود با یکدیگر ، به ایده ها و عقاید تازه ای دسترسی پیدا می کنیم . با تمرین جدی چند دستور العمل ساده که در این فصل آمده است ، روز به روز بهبود پیدا میکنیم و شخصیت تازه ما با اصول این برنامه ، فرم و شکل پیدا میکند
پاسخ
 سپاس شده توسط mosafer8707 ، حـمـیـد ، ناظر20 ، ناظر۱۶ ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#23
ما بعضى از چیزها را باید بپذیریم و بعضىها را مى توانیم تغییر دهیم. دانش درك تفاوت آن دو، به مرور از راه رشد برنامه روحانى مان پیدا مى شود. در صورتى که ما به طور روزانه از وضعیت روحانى خود مراقبت کنیم، آسانتر مى توانیم با دردها وسردرگمى هاي مان روبرو شویم. این همان ثبات عاطفى است که ما شدیداً بدان نیازمندیم. ما با کمک نیروى برترمان، دیگر هرگز مجبور نیستیم دوباره مصرف کنیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر20 ، ناظر۱۶ ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#24
درود بر شما..محمدرضا هستم معتاد...امروز تفکر خودم را بر روی بهبودی  متمرکز کردم...چکاری کنم بهتراز دیروز عمل کنم ...قطعا برنامه ی خواهم داشت برای کار برای جلسه و برای زندگیم کی جلسه برم کی تجربه سوال  قدم بگیرم ...کی تماس بگیرم تا روابط بهتری با خانواه محل کاروجامعه   داشته باشم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر20 ، ناظر۳ ، A.Nasihat ، ناظر۴ ، ناظر۱۶ ، ناظر14 ، ناظر9 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#25
هر معتاد پاك یک معجزه است. ما این معجزه را با تداوم بهبودى و دیدگاه مثبت ، زنده نگاه مىداریم. اگر پس از مدتى بهبودىمان دچار اشکالاتى شود، مفهومش این است که احتمالاً یک یا چند کارى را که در اوایل بهبودى به ما کمک کرده است، دیگر انجام نمىدهیم. سه اصل روحانى اولیه صداقت، روشن بینى و تمایل است. این ها چگونگى برنامه ما را مشخص مىکنند. اولین صداقتى که از خود نشان مىدهیم اظهار تمایل به قطع مصرف است. در مرحله بعد صادقانه به عجز و غیر قابل اداره بودن زندگىمان اعتراف مىکنیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۴ ، ناظر۸ ، ناظر۱۶ ، Reza.z1362 ، ناظر۳ ، حوریا ___Bu ، ناظر9 ، ناظر14 ، Asghar.nasihatcon ، A.Nasihat
#26
فقط برای امروز؛
برنامه ای خواهم داشت….
برنامه هر روزه ام این است که روزم رو با دعا کردن و طلب کمک و یاری از خداوند شروع کنم و بابت همه داشته هایم سپاسگزاری کنم .
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۳ ، حوریا ___Bu ، ناظر۱۶ ، ناظر9 ، ناظر14 ، Asghar.nasihatcon ، A.Nasihat ، ناظر۴
#27
*اين برنامه در زندگى ما نقشى حياتى دارد، اگر نداشت اكثرا ما يا مرده بوديم، يازندانى می شديم و يا كارمان به بيمارستان و تيمارستان كشيده می شد. در اين برنامه طرز برخورد ما تغيير پيدا می كند و ما ازحالت يك فرد تنها بيرون آمده و به انجمن احساس تعلق می كنيم. ما در مورد حساب و كتاب درونى خود اصرار می ورزيم زيرا آسودگى خاطرمان از آن سرچشمه می گيرد. ما اطمينان داريم كه خداوند نيروى لازم را براى رفع نيازهایمان در اختيارمان می گذارد.*

 کتاب پایه فصل نهم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۳ ، Asghar.nasihatcon ، ناظر9 ، ناظر۴ ، ناظر14 ، ناظر۱۶ ، حوریا ___Bu
#28
*سه اصل روحانى اوليه صداقت، روشن بينى و تمايل است. اينها چگونگى برنامه ما را مشخص می كنند. اولين صداقتى كه از خود نشان می دهيم اظهار تمايل به قطع مصرف است. در مرحله بعد صادقانه به عجز و غير قابل اداره بودن زندگیمان اعتراف می كنيم.*
*صداقت خالصانه مهمترين ابزار يادگيرى زندگى فقط براى امروز است. با آنكه به كارگيرى صداقت كار مشكلى است، اما اجر بزرگى درپى دارد. صداقت پادزهر افكار بيمار ماست و ايمان تازه يافته ما نيز زيربناى محكمى براى شهامت آينده ما می باشد.*

 کتاب پایه فصل نهم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۳ ، A.Nasihat ، ناظر9 ، ناظر۴ ، ناظر14 ، ناظر۱۶ ، حوریا ___Bu


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان