امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
هدف روابط عمومی
#1
هدف روابط عمومی
اولین نکته در بیانیه اهداف و رویای خدمات جهانی NA این امید را در ما زنده می کند که " روزی هر معتادی در دنیا فرصت تجربه کردن پیام ما را به زبان و فرهنگ خود داشته و شانسی برای پیدا نمودن راه تازه ای برای زندگی بیاید."

روابط عمومی با چه هدفی انجام می شود؟
پاسخ
#2
این انجمن برای کمک به معتادین تشکیل شده است و با این هدف که معتادین راهی برای نجات از این اعتیاد خانمان سوز پیدا کنند. سال 1332 در واقع یعنی 63 سال پیش، این انجمن توسط یک عده معتاد در حال بهبودی و امروزه این انجمن در سراسر دنیا در حال تشکیل و برگزاری است و میلیون ها معتاد توانستند با کمک این انجمن و پیگیری اهداف برای بهبودی اقدام کند و روش درمانی که در برنامه ما دنبال می شود از طریق کمک یک معتاد به معتاد دیگری است. ما از طریق انتقال تجربه ها توسط معتادین در حال بهبودی به معتادینی که تازه وارد به این انجمن و جلسات هستند، انجام می شود.

 
پاسخ
#3
روابط عموم با هدف بسط و توسعه انجمن معتادان گمنام در راستای سنت پنجم که رساندن پیام به معتاد همدردی کهدکه حال عذاب است وبا به اصل روحانی هماهنگی که بین انجمن و اجتماع  میباشد با توجه به چشم انداز ما آینده ای است که در آن:

هر معتادی در جهان ، چه زن چه مرد، این امکان را دارد تا پیام ما را در قالب زبان و فرهنگ خود تجربه کند، و زندگی تازه ای را در پیش گیرد
در حال فعالیت و پیام رسانی و ارتباط با اجتماع میباشد
پاسخ
#4
بیانیه زیر می تواند در اطلاع رسانی به عموم درباره NA مورد استفاده قرار گیرد :  
معتادان گمنام ساختاري است جهانی و جامعه مدار که اعضاي آن متعلق به فرهنگ هاي مختلف بوده و به     زبان هاي متفاوت گفتگو می کنند. NA  در سال 1953 میلادي تأسیس شده و در 20 سال اول ، رشد اعضاي ما به عنوان یک ساختار در پایین ترین حد خود بوده است. از سال 1983 با انتشار کتاب پایه تعداد اعضا و جلسات به گونه اي شگرف رو به افزایش گذاشته است. امروز ( سپتامبر 2006 ) اعضاي NA ، بیش از 35000 جلسه هفتگی را در 116 کشور جهان برگزار می کنند. ما بهبودي از اثرات اعتیاد را با کارکرد برنامه
12 قدم و  حضور مرتب در جلسات گروهی ارائه می دهیم. فضاي بهبودي جلسه باعث می شود که کمک سایر اعضا در اختیار فرد قرار گرفته و یک شبکه دائمی حمایت از معتادانی که در جستجوي یک شیوه زندگی عاري از مواد مخدر هستند ، بوجود آید. 
نام ما - معتادان گمنام - به معناي تمرکز بر روي یک ماده مخدر بخصوص نیست. از نقطه نظر NA هیچگونه تفاوتی بین مواد مخدر مختلف از جمله الکل وجود ندارد. عضویت رایگان است و ما هیچگونه وابستگی به سازمان هاي خارج از NA شامل : دولتی ، مذهبی ، نیروي انتظامی ، قضائی و یا سازمان هاي پزشکی و روان پزشکی نداریم. همگام با فعالیت هاي خدماتی و همکاري ما با افراد دیگري که به دنبال کمک به معتادان هستند ،سعی می کنیم به روزي دست یابیم که هر معتادي در دنیا بتواند فرصت تجربه کردن پیام بهبودي ما را به زبان و فرهنگ خود بدست آورد.
پاسخ
#5
ما حتی می توانیم در مورد نحوه ي تأثیر رفتار فردي مان بر تمایل عموم در ارجاع معتادان به انجمن معتادان گمنام مسئولیت بیشتري به عهده بگیریم. کتاب راهنماي روابط عمومی از آن جهت انتشار یافته که در رساندن هر چه بهتر پیام NA به ما کمک کند. این کتاب تهیه شده تا به ما کمک کند شناخت خود از NA و اعتبار برنامه بهبودي مان را به گونه اي افزایش دهیم تا بدین وسیله معتادانی که در جستجوي کمک هستند مجبور نباشند کماکان از اعتیاد فعال در عذاب باقی بمانند.

Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart          
پاسخ
#6
به عنوان يك انجمن تاكنون ما در روابط مان با جامعه پيشرفت قابل ملاحظه اي بدست آورده ايم. كميته های خدماتی ناحيه در سراسر دنيا جلسات را به داخل مراكز تأديبی برده و همچنين با در اختيار گذاشتن اطلاعات به انواع حرفه ای ها رويدادهای NA را برنامه ريزی كرده و از طريق خطوط تلفن NA با اعضای جامعه ارتباط متقابل برقرار مي كنند ، با اين وجود هنوز هم ما برای رشد جا داريم.

ما می توانيم از طريق به عهده گرفتن نقشی فعالانه تر در روابط خود با اعضاي جامعه رشد كنيم. همچنين می توانيـم آن دسته از نقطه نظرات خود كه باعث می شـوند حرفـه ای ها بتوانند در رسيدن به هدف اصلی مان به ما كمـك كنند
پاسخ
#7
“ روابط عمومی ” نمایانگر برقراري ارتباط مستمر است. ما فرصت هاي زیادي براي ساختن و حفظ روابط
مستمر با جامعه داریم. می توانیم پس از معرفی برنامه به یک مرکز بازپروري ، واکنش آن مرکز را پیگیري کرده و
محل برگزاري جلسات خود را با آنان هماهنگ نماییم. توانایی ما در پاسخگویی و ایجاد روابط با عموم تنها می تواند
اعتماد جامعه را نسبت به قابلیت هاي ما در یاري رساندن به معتادان تقویت کند.
پاسخ
#8
سلام
فصل اول
روابط عمومي براي اعضاي NA به چه معناست ؟

” روابط عمومي “ نمايانگر برقراري ارتباط مستمر است. ما فرصت هاي زيادي براي ساختن و حفظ روابط مستمر با جامعه داريم. مي توانيم پس از معرفي برنامه به يك مركز بازپروري ، واكنش آن مركز را پيگيري كرده و محل برگزاري جلسات خود را با آنان هماهنگ نماييم. توانايي ما در پاسخگویي و ايجاد روابط با عموم تنها مي تواند اعتماد جامعه را نسبت به قابليت هاي ما در ياري رساندن به معتادان تقويت كند.

اثر مثبت روابط مان بر معتادانی که در جستجوي NA می باشند را نباید ناديده بگيريم. يك كميته خدماتي ناحيه اي ممكن است فعالیت هاي روابط عمومي خود را با يك جلسه معرفي به پرستاران ، پزشکان و يا كادر اداري در يك بيمارستان محلي شروع كند ؛ در نتيجه اين ارتباط اوليه ممكن است از اعضا درخواست شود تا در بخش هايي از بيمارستان جلساتي را براي بيماران ترتيب دهند. در نتيجه يك پرستار داخل اورژانس ممكن است به اين فكر بيافتد به بيماري كه دچار سوء مصرف مواد شده يك شماره تماس كمك رساني NA را بدهد و يك پزشك با اطمينان بيمار را به NA ارجاع دهد. اقداماتي كه در ايجاد روابط با عموم انجام مي دهيم ، مي تواند تأثير عميقي در چگونگي يافتن يا نيافتن NA توسط معتادان داشته باشد.
#کتابچه اطلاع رسانی انجمن معتادان گمنام#
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9
#9
هر سازمان و یا نهادی در دنیا برای اطلاع رسانی و آگاه کردن عموم جامعه از فعالییت های خود قسمتی دارد به به نام روابط عمومی 
معتادان گمنام هم از این قائده کلی پیروی می کند هر چند در اینجا جاذبه اولویت اول است 
اما هدف روابط عمومی در معتادان گمنام تحقق بخشیدن به رویایی جهانی ما  " روزی هر معتادی در دنیا فرصت تجربه کردن پیام ما را به زبان و فرهنگ خود داشته و شانسی برای پیدا نمودن راه تازه ای برای زندگی بیاید." است 
پاسخ
#10
یکی از اهداف ذکر شده در بیانه و رویای خدمات جهانی معتادان گمنام کمک کردن به یکدیگر با حفظ روح اتحاد و همکاری برای رساندن پیام بهبودی می باشد .
نکات زیر اهدافی هستند که ما با تلاش خود در انجام آنها می توانیمNAرا تبدیل به انتخابی چشمگیر و جذاب برای معتادان کنیم:
1-مشخص می نماییم که NAچه خدماتی را می تواند و یا نمی تواند به جامعه ارائه دهد.
2-اعضای NAرا نسبت به نقش آنها در تصویر عمومی NAبیشتر آگاه می کنیم.
3-هدف ما این است که عموم NAرا به عنوان یک سازمان مثبت و معتبر بشناسند.
4-ما روابط ارزشمند خود را با حرفه ای ها و کل جامعه گسترش دهیم.
اولیتن نکته در بیانیه اهداف و رویای خدمات جهانی NAاین امید را در ما زنده میکند که روزی هر معتادی در دنیا فرصت تجربه کردن پیام ما را به زبان و فرهنگ خود داشته باشد.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، حوریا ___Bu ، حـمـیـد ، ناظر14
#11
روابط عمومی با چه هدفی انجام می شود؟
خط مشی روابط ما با عموم بر اساس جاذبه است تا تبلیغ .
ما در هیچ زمینه ای بغیر از فعالیت های اعتیاد تبلیغ نمیکنیم .
روابـط عمومی  ؛ بنـا و حفـظ رابطه با افـرادوسـازمان های خـارج از na اسـت .
هدف ما همیشه در روابط عمومی یکسان است ؛ ما می خواهیم معتادان به جلسـات بیایند و معتـادان گمنـام را تجربه کنند.(سنت ۱۱ )
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر14
#12
اصل خدمت ، که لازمه به کارگیری سنت یازدهم ماست ، به تلاش و فعالیت ما بستگی دارد. برای اینکه بتوانیم تا حد توان به معتادی که هنوز در رنج است ، خدمت کنیم باید فعالانه پیام خود را در شهرها ، شهرک ها و دهات انتشار دهیم . ...اما به منظور جلب معتاد در حال عذاب به برنامه ، باید با جدیت تلاش کنیم برنامه ما در سطح گسترده ای شناخته شود. هرچه روابط عمومی ما گسترده تر شود، توانایی ما برای خدمتگزاری بهتر ، افزایش خواهد یافت.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر14 ، ناظر9 ، ناظر۱۸
#13
نکات زیر اهدافی هستند که ما با تلاش خود در انجام آنها می توانیم NA را تبدیل به انتخابی چشمگیر و جذاب برای معتادان کنیم : 
1-مشخص می نماییم که NA چه خدماتی را می تواند و یا نمی تواند به جامعه ارائه دهد. 
2- اعضای NA را نسبت به نقش آنها در تصویر عمومی NA بیشتر آگاه می کنیم. 
3- هدف ما این است که عموم ، NA را به عنوان یك نهاد مثبت و معتبر بشناسند. 
4- ما روابط ارزشمند خود را با حرفه ای ها و کل جامعه گسترش می دهیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر14 ، ناظر9 ، ناظر۱۸


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان