امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال6: من چگونه از خداوند به آنگونه که او را درک می کنم ، درخواست خواهم کرد کمبودهای
#1
درخواست برای رفع شدن کمبودهایمان سوال6:  من چگونه از خداوند به آنگونه که او را درک می کنم ، درخواست خواهم کرد کمبودهای مرا برطرف کند ؟ 
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، حـمـیـد ، ناظر11 ، ناظر۱۸
#2
با دعا و مراقبه در اول صبح قبل از رفتن سر کار

مهم اینه که ما بدونیم دقیقاٌ چی می خواهیم و از خداوند بخواهیم کمبودهای ما را به ما نشان دهد و بعد از او بخواهیم آن کمبود را برطرف کند .
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، حـمـیـد ، ناظر11 ، ناظر۱۸
#3
قبل از هر چیز نیاز است تا من درکی از نیروی برتر خود داشته باشم و با توجه به این درک روش یا تشریفات خاص و مختص به خود را انتخاب کنم و ان را به صورت روزانه انجام دهم که در واقع همان دعا و مراقبه است
مهم است : خود را پذیرا باشم
دعا و مراقبه کنم مشارکت کنم تجربه بگیرم از سر راه خداوند کنار بروم و از ابزار های موجود ( راهنما قدم ها و جلسات و دیگر اعضائ) استفاده کنم
چند مثال : من وقتی دچار کمبود ایمان می شوم به سمت ترس سوق داده می شوم
کمبود اصل روحانی خوش قولی باعث می شود من از روی نقص بد قولی عمل کنم کمبود اصل روحانی اعتماد به نفس باعث می شود من از روی نقص خود کم بینی عمل کنم کمبود اصل روحانی عشق باعث می شود من از روی نفرت عمل کنم
پس خوش قولی
اعتماد به نفس و عشق کمبود های اخلاقی نیستند بلکه اصول روحانی هستند که هر گاه در من کم می شوند من از روی نواقص عمل می کنم 
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، حـمـیـد ، ناظر11 ، ssaeedg ، ناظر۱۸
#4
با توجه به درکی که ازنیروی برتردارم
امروزه ازطریق دعا ومراقبه درخواست
خودم رابرای جاری شدن اراده خداوند
در مورد کمبودهای اخلاقی مطرح میکنم .

هریک از ما درعمق وجودمان باورهایی داریم که ریشه درایمان به خداوند دارد وازطریق زندگی بااین باورها قدمها رادرزندگی بکار می بندیم . 

یکی ازاین باورها حضوریک نیروی برتر ، قوی ، داناوتوانا وقابل دسترس در زندگیمان است که مراقب ومواظب من
است ومی تواند به من کمک کند .

ارتباط من با خداوند  از طریق درونم
صورت می گیرد ، یعنی ذات پاک الهی
که خداوند در درون من قرارداده و از این طریق به او وصل می شوم .
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر۱۸
#5
درک عجز وناتوانی خودم ودرک عظمت خداوند باعث می شود که متوجه شوم چگونه درخواست کنم.درخواست انسان عاجز ونا توان ونیازمند از خدایی مهربان ودانا .وقدرتمند . و عاشق بی نیاز .او نیاز به تغییر من ندارد من محتاج کمک او هستم.تسلیم وعاجزاه دعا می کنم.با تمام تواضع وخشوع حال چه در موقع نماز باشد. وچه درطبیعت در سکوت هرموقع که با انرژی هستم بیشتر
پاسخ
#6
سلام
درک خدا به میزان بهبودی و تسلیم من تاثیر داره‌.هر چقدر در کارکرد قدم صداقت داشته باشم خداوند را بیشتر درک می کنم و اجازه می دهم تا در زندگی ام کار کند.وقتی به بهبودی اجازه بدهم در زندگی ام کار کند فروتنی بیشتری برای درخواست از خدا برای کار کرد در زندگی خواهم داشت.  
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر۱۸
#7
باآگاهی که از نواقص وکمبودهایم پیداکرده ام وباتمایل قلبی واعمال ورفتارم بااعتمادی که پیداکرده ام ونزدیکترشدن به خداوند وتقویت روندایمان آوری وبازنگه داشتن دریچه افکارم با دعاومراقبه وسپاسگزاری ازخداوندبافروتنی وتواضع باتمام وجودم وبامشارکتی که باخداوندمیکنم درزمان خواندن دعای آرامش بیشترمواقع درزمان غسل جنابت حرام کردن زمانهایی که ازنقصهایم میخواهم استفاده کنم ویا استفاده کرده ام زمانیکه چیزهای زشت وناپسندمیبینم زمانی که خیلی عصبانی میشوم ویادستم روی کسی بلندمیشود خصوصاعزیزانم،وقتی که بددهنی میکنم بادیدن شرایط کسانی که بهتروبالاتر ازخودم هستندویاکسانیکه شرایطی بدترازمن دارند،به آگاهی برای برطرف شدن کمبودهایم بیشترمیرسم.
باارتباط روزانه وگاهادرلحظه باخداوند، زمانیکه به عجزآن کمبودمیرسم،دیگربرای خواسته هایم شرط وشروط نمیگذارم وهنگام درخواست یک حس غریب درمن وجودداردکه بمن میگوید ازمن دارد مراقبت میشود،یک چیزی ویا نیرویی حواسش بمن هست.
باورامروزمن;خداوندمن قوی ونیرومندومهربان وباگذشت است وتمام هوش وحواسش بمن است توبه پذیره وکینه ورنجشی نسبت بمن ندارد ودر رحمتش همیشه به رویم بازاست من عاجز وناتوان وضعیفم وبرای برطرف شدن نواقص وکمبودهایم به غیرازخداوند هیچ امیدی ندارم باکمک خداوندسعی میکنم دیگرنواقص راانجام ندهم تادرخواست مجددهم نکنم
پاسخ
 سپاس شده توسط حوریا ___Bu ، حـمـیـد ، ناظر۱۸
#8
سلام

-من متوجه شدم که خداوند فقط برای قطع مصرف نیست وتوانایی کمک بیشتری دارد به همین دلیل در مسائل و کمبودهایی که نیاز به بر طرف شدن دارند از نیرو برتر درخواست می نمایم تا خودش تصمیم بگیرد ومن باید سهم خودم را انجام دهم...
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#9
بابرای امروززندگی کردن دعاکردن نوشتن ترازنامه
مشارکت وتماس موثرباراهنما
اقراربه عجزوسپردن اراده بخداوند
ودرپی گیری قدمهاوتکراروتمرین
روزانه اصول روحانی
پاسخ
 سپاس شده توسط یاسی ، حـمـیـد
#10
سوال6:  من چگونه از خداوند به آنگونه که او را درک می کنم ، درخواست خواهم کرد کمبودهای مرا برطرف کند ؟(قدم۷)
فروتنی در قدم ۷ به معنای زانو زدن فیزیکی نیست ، بلکه رسیدن به نقطه عجز در درون ،پذیرش آن و درخاست کمک میباشد.تمرین اصول تحت هر شرایطی،بهترین درخاست کمک میباشد. 
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر۱۸
#11
ابتدابرای پیداکردن تمایل دعامیکنم چون درسته ک نواقص خیلی بهم اسیب زده اندولی انگارتووجودم توخونم وتواعتقاداتم جریان دارندوخواسته وناخواسته ازشون استفاده میکنم وتمایل زیادی برای برطرف شدنشون قلباندارم پس برای تمایل قلبی دعاودرخواست کمک ازنیروی برترمیکنم درموردنواقصم چگونگیشون ذات خطاباراهنماحرف میزنم ترازنامه مینویسم وتکراروتمرین روزانه برای استفاده نکردنشون میکنم یعنی عاجزواررفتارمیکنم
پاسخ
 سپاس شده توسط یاسی ، یثنا ، حـمـیـد ، mosafer8707 ، ناظر۱۸
#12
با ارتباط روزانه وگاها درلحظه باخداوند، زمانیکه به عجز آن کمبود میرسم، دیگر برای خواسته هایم شرط و شروط نمیگذارم و هنگام درخواست یک حس غریب درمن وجود دارد که بمن میگوید از من دارد مراقبت میشود، یک چیزی و یا نیرویی حواسش بمن هست. باور امروز من اینست که خداوند من قوی و نیرومند و مهربان و با گذشت است و تمام هوش و حواسش بمن است توبه پذیره وکینه و رنجشی نسبت بمن ندارد و در رحمتش همیشه به رویم باز است .من عاجز و ناتوان و ضعیفم و برای برطرف شدن نواقصم و کمبودهایم به غیر از خداوند هیچ امیدی ندارم باکمک خداوند سعی میکنم دیگر نواقص را انجام ندهم تا درخواست مجدد هم نکنم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۱۸
#13
باسلام، به چیزی فراتر از زانو زدن برای برطرف شدن کمبودها نیازهست.مهمترین مورد شناسایی آن کمبود، سخت نگرفتن به خود در رابطه با آن کمبود یعنی تمام وقت را صرف سرزنش کردن آن موضوع بزارم با این کار به جایی جز استفاده از آن کمبود نمیرسم، بعد از شناسایی قطع کردن مواردی که باعث میشود آن کمبود در من شکل بگیرد بعد در خواست کمک کردن از راهنما یا افرادی که به آنها اعتماد دارم بعدش که مهمترهست من بیام فقط برای امروز تصمیم و ازخداوند برای قدرت وشهامت دادن برای استفاده نکردندرخواست کمک کنم و نا امید نشم و میانبر دنبال برطرف شدن نباشم(آنچه اصول و تجارب افراد موفق میگه را دنبال کنم) چون ذهن بیمارتوقع طلب من فقط برای امروز دنبال برطرف شدن میگردد. 
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، ناظر10 ، ناظر۱۸


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان