امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4 - به عنوان عضو NA باچه نوع ازشهرت برخورد یا ان راتجربه کرده ام؟
#1
4 - به عنوان عضو NA باچه نوع ازشهرت برخورد یا ان راتجربه کرده ام؟چگونه
شهرت میتواندمرا از پیام NA منحرف سازد؟چگونه میتوانم درباره نعمات بهبودی
مشارکت کنم درحالی که برروی پیام تمرکز دارم؟
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر11 ، حسین یاری ، omed44
#2
مااعضاپاکی بالانداریم به جای ان اعضای قدیمی مباتجربه داریم راهنما-رهجو-پس لازم است خودراستاره نکنیم وکسی راستاره نسازیم. اسم گذشتن درNAرئیس گروه NAسنتی قدمی مفهومی ساختاری.خدمت فارغ ازخوداساس گمنامی ماست منم منم کردن درمشارکت وتعریف ازخود.اگررساندن پیام ومشارکت حدومرزهارعایت کنیممنحرف نخواهیم شد.زمانی که خودرابه عنوانNAدراختیاردیگران قرارمیدهم بایددرقبال خودودیگران مسئولیتم رابپذیرم وباعث بزرگ نشدن وخردشدن دیگران نشوم نبایدمشارکت مالی انجام دهیم اقاجون وبرندنشویم معتادان راازخودبالاتروپایین ترنبینم برای معتادان اسم نگذاریم شهرت شدن فقط به خاطراصول نیست مادرانجمن قهرمان ورزشی دکترمهندس وخیلی ازمشاغل دیگرراداریم اما هیچ یک ازانهانبایددرعضوبودن تفاوت ایجادکند.مابایدباعث شویم پیامNA دیده شود.مانبایدبه خاطرشهرت درپیاممان به انهاتبعیض قایل شویم مادرخدمات ناخواسته چهره میشویم امانبایدشهرت راابزارکنیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، حسین یاری ، omed44
#3
بعنوان عضوNAباچه نوع از"شهرت"برخورد یا آن را تجربه کرده ام؟

شهرت در ترک فیزیکی مرکز یا شخص خاص.
داشتن حرفه اید در بیرون از بر نامه و تبلیغ آن توسط خود عضو یا افراد دیگر.
شهرت در داشتن روحانیت و پیروی از مسلک خاص و ترویج آن در گروه.
و....
ب:چگونه شهرت میتواند مرا از پیام NAمنحرف سازد؟

بجای تمرکز بر روی پیام بر حفظ ظاهر تمرکز میکنم.
مجبور بر  رعایت مسائلی هستم که به شهرت من تاثیر منفی نگذارد.
اصل همسانی دیگر معنا و مفهوم خود را از دست  میدهد.
در کمک به تازه وارد انگیزه خود را از دست میدهم.


ج:چگونه میتوانم درباره نعمات بهبودی مشارکت کنم در حالی که بر روی پیام تمرکز دارم؟

فخر فروشی نکنم.
از نام بردن از اعضای خاص ، یا عنوانی چون بنیانگذاران و مراکز مرتبط نام نبرم.
این را عنوان کنم که با رعایت کدام اصول توانستم موفق شوم.
غلو نکنم.
وعده بیجا ندهم(بازگشت همسرو ...)
پاسخ
 سپاس شده توسط حسین یاری ، omed44
#4
درود بر همه 
الف . من با شهرت شخصیتی ک بعد از گذشت چندین سال در برنامه حضور دارند و مدت پاکی خود را ب رخ میکشن. یا مکان های ک ترک فیزیکی انجام می‌دهند 

ب. بجای تمکز بر روی بهبودی خود وارد حواشی میشوم و از هدف اصلی دور میشوم ودیگر بجای انجام اصول .یک مُبلغ میشوم وتبلیغ کننده خود میشوم 

ج.  با صداقت مشارکت کنم.  اصولی مشارکت کنم و از چیزهایی ک از بهبودی بدست آورده ام صحبت کنم . یعنی از خود واقعیم مشارکت کنم و بزرگ نمایی نکنم .
پاسخ
 سپاس شده توسط حسین یاری ، omed44


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان