تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران

نسخه‌ی کامل: راهنمای کارکرد قدم های دوازده گانه انجمن معتادان گمنام
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

راهنمای کارکرد قدم های دوازده گانه انجمن معتادان گمنام

زیر انجمن‌ها:

 1. قدم اول
  1. بیماری اعتیاد
  2. انكار
  3. آخر خط : ياس و انزوا
  4. عجز
  5. غير قابل اداره
  6. بهانه، دست آويز
  7. تسليم
  8. اصول روحانی
  9. حرکت به جلو
 2. قدم دوم
  1. اميد
  2. نداشتن سلامت عقل
  3. به باور رسيدن
  4. نيروي برتر از خودمان
  5. برگشت سلامت عقل
  6. اصول روحاني
  7. حرکت به جلو
 3. قدم سوم
  1. تصمیم گیری
  2. اراده شخصي
  3. خداوند بدانگونه كه او را درك مي كنيم
  4. سپردن (واگذاري)
  5. اصول روحاني
  6. حركت به جلو
 4. قدم چهارم
  1. انگيزه ها
  2. جستجوگرانه و بي باكانه
  3. ترازنامه اخلاقي
  4. ترازنامه اي از خودمان
  5. اصول روحاني
  6. ترازنامه رنجش ها
  7. احساسات
  8. گناه خجالت
  9. ترس
  10. روابط
  11. سوء استفاده
  12. داشته ها
  13. رازها
  14. حرکت به جلو
 5. قدم پنجم
  1. روبرو شدن با ترسها
  2. اقرار به خداوند
  3. به خودمان
  4. به يك شخص ديگر
  5. چگونگي دقيق خطاهاي مان
  6. اصول روحاني
  7. حركت به جلو
 6. قدم ششم
  1. كاملاً آماده براي چه كاري؟
  2. تا خداوند برطرف كند
  3. نواقص شخصيتي ما
  4. اصول روحاني
  5. حركت به جلو
 7. قدم هفتم
  1. آمادگي جهت كاركرد قدم هفت
  2. درخواست براي برطرف شدن كمبودهايمان
  3. از سر راه كنار رفتن
  4. اصول روحاني
  5. حركت به جلو
 8. قدم هشتم
  1. كساني كه به آن ها صدمه رساندهايم و چگونگي آن صدمات
  2. تهيه فهرست
  3. تمايل داشتن
  4. اصول روحاني
  5. حرکت به جلو
 9. قدم نهم
  1. جبران خسارت
  2. ترس ها و توقعات
  3. جبران خسارت - مستقيم يا غير مستقيم
  4. بخشش
  5. جبران خسارت
  6. اصول روحاني
  7. حرکت به جلو
 10. قدم دهم
  1. احساسات در مقابل اعمال
  2. درست و غلط
  3. هر چند وقت يكبار بايد ترازنامه شخصي بنويسيم؟
  4. يك ترازنامه شخصي
  5. اصول روحاني
  6. حركت به جلو
 11. قدم یازده هم
  1. طريق روحاني ما
  2. دعا و مراقبه
  3. رابطه آگاهانه
  4. اراده خداوند
  5. قدرت اجرايش
  6. اصول روحاني
  7. حركت به جلو
 12. قدم دوازده هم
  1. ما كوشيديم اين پيام را برسانيم
  2. به معتادان
  3. به اجرا در آوردن اين اصول در تمام امور زندگي
  4. اصول روحاني
  5. حركت به جلو