آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 13,928
موضوع‌ها: 1,530
اعضا: 10,618
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 3/21
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/35
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 2/45
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1/31
تعداد موضوعات هر عضو: 0/14
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 8/1
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: faramarz1977
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 11/61%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: تبادل تجربه (با 1,991 ارسال , 10 موضوع)
برترین معرف‌ها: Adel_ker (33 معرفی)

محبوب‌ترین…
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
نشریه خوانی (985 پاسخ)
مشارکت آزاد (475 پاسخ)
امروز چگونه تعهد خود را نسبت به بهبودی نشان میدهم؟ (316 پاسخ)
سوال 1: مفهوم بیماری اعتیاد چیست (116 پاسخ)
پرسش و پاسخ (90 پاسخ)
سوال 2 : آیا اخیرا بیماری اعتیاد من فعال بوده است ؟ به چه صورت؟ (73 پاسخ)
در شرایط بحرانی و دور بودن از جلسات چگونه پاکی خود را حفظ اولویت پاک بودن و بهبودی ر (53 پاسخ)
سوال 4- وقتی فکری به سرم می زند آیا فوری و بدون در نظر گرفتن پیامدهایش به آن فکر عمل (51 پاسخ)
سوال 3 : وقتی نسبت به چیزی وسوسه دارم چه احساسی پیدا می کنیم ؟ (50 پاسخ)
سوال 5 : قسمت خودمحورانه بیماری من چگونه زندگی من و اطرافیانم تاثیر می گذارد ؟ (49 پاسخ)
سوال 1 : امروز من به چه چیزهای امید دارم ؟ (44 پاسخ)
سوال 16 : چه بحران هایی باعث شد به بهبودی روی آورم ؟ (43 پاسخ)
اصول روحانی در نشریات انجمن (41 پاسخ)
سوال 7 :اخیرا بیماری اعتیاد من به چه شکل و فرم خاصی بروز کرده است؟ (41 پاسخ)
سوال 14: آيا من فكر مي كنم كه درباره اعتياد و بهبودي به اندازه كافي اطلاعات و دانش دا (39 پاسخ)
نشریه خوانی (219,693 بازدید)
امروز چگونه تعهد خود را نسبت به بهبودی نشان میدهم؟ (168,023 بازدید)
مشارکت آزاد (141,914 بازدید)
سوال 1: مفهوم بیماری اعتیاد چیست (77,637 بازدید)
پرسش و پاسخ (53,665 بازدید)
سوال 2 : آیا اخیرا بیماری اعتیاد من فعال بوده است ؟ به چه صورت؟ (49,119 بازدید)
در شرایط بحرانی و دور بودن از جلسات چگونه پاکی خود را حفظ اولویت پاک بودن و بهبودی ر (44,257 بازدید)
سوال 4- وقتی فکری به سرم می زند آیا فوری و بدون در نظر گرفتن پیامدهایش به آن فکر عمل (43,711 بازدید)
سوال 3 : وقتی نسبت به چیزی وسوسه دارم چه احساسی پیدا می کنیم ؟ (41,363 بازدید)
سوال 14: آيا من فكر مي كنم كه درباره اعتياد و بهبودي به اندازه كافي اطلاعات و دانش دا (41,038 بازدید)
سوال 5 : قسمت خودمحورانه بیماری من چگونه زندگی من و اطرافیانم تاثیر می گذارد ؟ (39,006 بازدید)
سوال 10 : آیا از روی اجبار به وسوسه ای عمل کرده ام که بعدا وانمود کنم طبق نقشه به آن (37,291 بازدید)
سوال 7 :اخیرا بیماری اعتیاد من به چه شکل و فرم خاصی بروز کرده است؟ (37,211 بازدید)
سوال 16 : چه بحران هایی باعث شد به بهبودی روی آورم ؟ (36,330 بازدید)
سوال 9:آیا دلایل موجه ولی غیر واقعی برای رفتارهایم آورده ام؟آنها چه بوده اند؟ (32,967 بازدید)