آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 14,332
موضوع‌ها: 1,530
اعضا: 11,023
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 3/17
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/34
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 2/44
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1/3
تعداد موضوعات هر عضو: 0/14
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 8/37
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: Abolfazl koshseer
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 11/59%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: حوریا ___Bu (با 1 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: تبادل تجربه (با 2,028 ارسال , 10 موضوع)
برترین معرف‌ها: Adel_ker (33 معرفی)

محبوب‌ترین…
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
نشریه خوانی (996 پاسخ)
مشارکت آزاد (485 پاسخ)
امروز چگونه تعهد خود را نسبت به بهبودی نشان میدهم؟ (316 پاسخ)
سوال 1: مفهوم بیماری اعتیاد چیست (131 پاسخ)
پرسش و پاسخ (103 پاسخ)
سوال 2 : آیا اخیرا بیماری اعتیاد من فعال بوده است ؟ به چه صورت؟ (75 پاسخ)
سوال 3 : وقتی نسبت به چیزی وسوسه دارم چه احساسی پیدا می کنیم ؟ (55 پاسخ)
سوال 5 : قسمت خودمحورانه بیماری من چگونه زندگی من و اطرافیانم تاثیر می گذارد ؟ (52 پاسخ)
در شرایط بحرانی و دور بودن از جلسات چگونه پاکی خود را حفظ اولویت پاک بودن و بهبودی ر (52 پاسخ)
سوال 4- وقتی فکری به سرم می زند آیا فوری و بدون در نظر گرفتن پیامدهایش به آن فکر عمل (51 پاسخ)
سوال 1 : امروز من به چه چیزهای امید دارم ؟ (51 پاسخ)
سوال 7 :اخیرا بیماری اعتیاد من به چه شکل و فرم خاصی بروز کرده است؟ (46 پاسخ)
سوال 14: آيا من فكر مي كنم كه درباره اعتياد و بهبودي به اندازه كافي اطلاعات و دانش دا (44 پاسخ)
اصول روحانی در نشریات انجمن (44 پاسخ)
سوال 16 : چه بحران هایی باعث شد به بهبودی روی آورم ؟ (43 پاسخ)
نشریه خوانی (307,680 بازدید)
امروز چگونه تعهد خود را نسبت به بهبودی نشان میدهم؟ (196,273 بازدید)
مشارکت آزاد (191,850 بازدید)
سوال 1: مفهوم بیماری اعتیاد چیست (109,709 بازدید)
پرسش و پاسخ (67,987 بازدید)
سوال 2 : آیا اخیرا بیماری اعتیاد من فعال بوده است ؟ به چه صورت؟ (65,570 بازدید)
سوال 4- وقتی فکری به سرم می زند آیا فوری و بدون در نظر گرفتن پیامدهایش به آن فکر عمل (57,672 بازدید)
سوال 3 : وقتی نسبت به چیزی وسوسه دارم چه احساسی پیدا می کنیم ؟ (54,781 بازدید)
سوال 5 : قسمت خودمحورانه بیماری من چگونه زندگی من و اطرافیانم تاثیر می گذارد ؟ (53,792 بازدید)
سوال 14: آيا من فكر مي كنم كه درباره اعتياد و بهبودي به اندازه كافي اطلاعات و دانش دا (53,121 بازدید)
در شرایط بحرانی و دور بودن از جلسات چگونه پاکی خود را حفظ اولویت پاک بودن و بهبودی ر (52,133 بازدید)
سوال 10 : آیا از روی اجبار به وسوسه ای عمل کرده ام که بعدا وانمود کنم طبق نقشه به آن (50,296 بازدید)
سوال 16 : چه بحران هایی باعث شد به بهبودی روی آورم ؟ (50,082 بازدید)
سوال 7 :اخیرا بیماری اعتیاد من به چه شکل و فرم خاصی بروز کرده است؟ (49,982 بازدید)
سوال 68 : درک من از قدم یک چیست؟ (49,540 بازدید)