آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 11,997
موضوع‌ها: 1,526
اعضا: 9,806
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 2/98
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/38
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 2/44
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1/22
تعداد موضوعات هر عضو: 0/16
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 6/86
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: jamil
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 11/82%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: Mehran270 (با 7 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: تبادل تجربه (با 1,899 ارسال , 10 موضوع)
برترین معرف‌ها: Adel_ker (33 معرفی)

محبوب‌ترین…
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
نشریه خوانی (939 پاسخ)
مشارکت آزاد (457 پاسخ)
امروز چگونه تعهد خود را نسبت به بهبودی نشان میدهم؟ (308 پاسخ)
سوال 1: مفهوم بیماری اعتیاد چیست (89 پاسخ)
پرسش و پاسخ (79 پاسخ)
در شرایط بحرانی و دور بودن از جلسات چگونه پاکی خود را حفظ اولویت پاک بودن و بهبودی ر (53 پاسخ)
سوال 2 : آیا اخیرا بیماری اعتیاد من فعال بوده است ؟ به چه صورت؟ (53 پاسخ)
اصول روحانی در نشریات انجمن (39 پاسخ)
سوال 3 : وقتی نسبت به چیزی وسوسه دارم چه احساسی پیدا می کنیم ؟ (36 پاسخ)
سوال 4- وقتی فکری به سرم می زند آیا فوری و بدون در نظر گرفتن پیامدهایش به آن فکر عمل (35 پاسخ)
سوال 5 : قسمت خودمحورانه بیماری من چگونه زندگی من و اطرافیانم تاثیر می گذارد ؟ (34 پاسخ)
سوال 16 : چه بحران هایی باعث شد به بهبودی روی آورم ؟ (33 پاسخ)
سوال 7 :اخیرا بیماری اعتیاد من به چه شکل و فرم خاصی بروز کرده است؟ (32 پاسخ)
سوال 1 : امروز من به چه چیزهای امید دارم ؟ (30 پاسخ)
سوال 14: آيا من فكر مي كنم كه درباره اعتياد و بهبودي به اندازه كافي اطلاعات و دانش دا (30 پاسخ)
امروز چگونه تعهد خود را نسبت به بهبودی نشان میدهم؟ (132,804 بازدید)
مشارکت آزاد (80,786 بازدید)
نشریه خوانی (64,340 بازدید)
سوال 1: مفهوم بیماری اعتیاد چیست (44,097 بازدید)
پرسش و پاسخ (34,116 بازدید)
در شرایط بحرانی و دور بودن از جلسات چگونه پاکی خود را حفظ اولویت پاک بودن و بهبودی ر (31,782 بازدید)
سوال 2 : آیا اخیرا بیماری اعتیاد من فعال بوده است ؟ به چه صورت؟ (28,844 بازدید)
سوال 14: آيا من فكر مي كنم كه درباره اعتياد و بهبودي به اندازه كافي اطلاعات و دانش دا (24,902 بازدید)
سوال 3 : وقتی نسبت به چیزی وسوسه دارم چه احساسی پیدا می کنیم ؟ (24,235 بازدید)
سوال 4- وقتی فکری به سرم می زند آیا فوری و بدون در نظر گرفتن پیامدهایش به آن فکر عمل (23,471 بازدید)
سوال 5 : قسمت خودمحورانه بیماری من چگونه زندگی من و اطرافیانم تاثیر می گذارد ؟ (20,037 بازدید)
سوال 7 :اخیرا بیماری اعتیاد من به چه شکل و فرم خاصی بروز کرده است؟ (19,596 بازدید)
سوال 8 : آیا اخیرا شخص ، مکان و یا چیزی من را وسوسه کرده است ؟ (19,375 بازدید)
سوال 76 : چگونه برای خود و دیگران اهمیت قائل می شوم ؟ (18,908 بازدید)
درک و تجربه اصول روحانی (18,825 بازدید)